Home Aanpassing werkplek

Aanpassing werkplek

Informatie over Aanpassing van de Werkplek – Vergoeding voor de werkgever

Door het UWV (en door sommige gemeentes) worden subsidies ter beschikking gesteld om aanpassingen op de werkplek mogelijk te maken.
Heb je een werknemer met een ziekte of een (arbeids-) handicap in dienst en zijn er extra kosten nodig om het werk mogelijk te maken, dan kan de werkgever of werknemer hiervoor subsidie voor aanvragen bij het UWV.
De werkgever kan een subsidie aanvragen voor niet-meeneembare voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een aangepast toilet voor een werknemer met een rolstoel, een traplift of een aangepaste werkplek.

Hoe bepaalt het UWV of de werkgever een vergoeding krijgt?
Als je een vergoeding aanvraagt, beoordeelt UWV of de voorziening echt nodig is. Daarom nodigt het UWV de werknemer uit voor een gesprek met onze arts en arbeidsdeskundige. Het UWV gaat altijd uit van de goedkoopste aanpassing. Ook bekijkt het UWV in hoeverre de aanpassing 'algemeen gebruikelijk' is, zoals internet of een aangepast toilet. De kosten voor een algemeen gebruikelijke aanpassing krijgt de werkgever niet vergoed. Wilt je voor een aanpassing een vergoeding aanvragen? Bijvoorbeeld omdat je een lift wil plaatsen? Dan stijgt de waarde van je bedrijfspand. Het UWV voert dan een bedrijfsecono-mische toets uit. Dit kan vermindering van de vergoeding betekenen.

Voor welke kosten mag de werkgever een vergoeding aanvragen?
De kosten die je maakt, moeten betrekking hebben op:
• Een noodzakelijke aanpassing van de werkplek;
• De aanschaf van noodzakelijke hulpmiddelen;
• Ee noodzakelijke aanpassing en inrichting van je bedrijf.

Wanneer kan de werkgever een vergoeding aanvragen?
De werkgever kan alleen een vergoeding aanvragen als het dienstverband minimaal nog zes maanden duurt.
De werkgever kan deze voorziening bij het UWV aanvragen middels het formulier 'Aanvraag Vergoeding voorziening werkgever".
Dit formulier kun je downloaden van de website van het UWV: www.uwv.nl.

Informatie over Aanpassing van de Werkplek - Vergoeding voor de werknemer
Misschien kan de werknemer het werk wel aan, maar heeft hij/zij extra voorzieningen nodig om het goed te kunnen doen. Die voorzieningen of hulpmiddelen kan de werknemer zelf bij het UWV aanvragen. De werknemer kan voorzieningen en hulpmiddelen krijgen als door UWV is vastgesteld, dat  hij/zij een structurele functionele beperking heeft. Dat is de wettelijke term voor een arbeidshandicap, waardoor het moeilijk is te werken of een baan te vinden. De werknemer kan een vergoeding krijgen voor voorzieningen of hulpmiddelen die nodig zijn op en rond de werkplek. Gaat het om zaken die de werknemer niet kan meenemen naar een andere werkgever? Dan kan de werkgever subsidie krijgen voor deze voorzieningen. De werknemer kan zelf de voorziening (-en) aanvragen bij het UWV voor meeneembare voorzieningen, die hij nodig heeft voor zijn/haar re-integratie.

Meeneembare voorzieningen zijn bijzondere hulpmiddelen, die de werkgever normaal gesproken niet in zijn bedrijf heeft, zoals bijvoorbeeld:
• Orthopedische schoenen
• Een aangepaste bureaustoel
• De diensten van een doventolk
• Vergoeding voor (taxi)vervoer
• Aanpassingen aan de auto

De werknemer kan deze meeneembare voorzieningen namelijk ook op een andere werkplek of bij een andere werkgever gebruiken. Daarom vraagt de werknemer deze zelf persoonlijk aan bij het UWV.

Voorziening aanvragen?
Er zijn verschillende soorten voorzieningen mogelijk. Dit bepaalt ook wie de aanvraag doet voor de voorzieningen en subsidies.

Vergoeding voor (taxi)vervoer of aanpassingen aan de auto aanvragen?
Is reizen voor je werk lastig door je ziekte of handicap? Dan kan het UWV jou helpen met:
• een vergoeding voor aanpassingen aan uw fiets of auto;
• een bruikleenauto;
• een vergoeding voor het gebruik van je eigen auto;
• een vergoeding voor taxivervoer

Inkomensgrens:
De werknemer krijgt alleen een vergoeding voor vervoerskosten als het (gezins-) inkomen lager is dan een drempelbedrag.

Hoelang krijg ik een vergoeding voor vervoer?
Als de uitkering eindigt door de inkomsten uit werk als zelfstandige, krijgt de werknemer geen vervoersvergoeding meer. Dit gebeurt dan uiterlijk na een halfjaar.
De werknemer kan deze voorziening aanvragen bij het UWV middels het formulier "Aanvraag vergoeding vervoer".
Dit formulier kun je downloaden van de website van het UWV: www.uwv.nl.

Vergoeding voor voorzieningen aanvragen bij een visuele, auditieve of motorische handicap?
De werknemer heeft een ziekte of handicap, maar kan wel werken. Om het werk goed te kunnen doen, heeft de werknemer voorzieningen of hulpmiddelen nodig, zoals een doventolk of een brailleleesregel.
De werknemer kan deze voorziening aanvragen bij het UWV middels het formulier "Onder-steuning bij uw visuele, auditieve of motorische handicap – aanvraag voorzieningen” . Dit formulier kun je downloaden van de website van het UWV: www.uwv.nl.

Vergoedingenoverzicht 2017
UWV vergoedt voorzieningen voor mensen die volgens het UWV een structureel functionele beperking hebben. Bijgaande flyer “Normbedragen voorzieningen 2017” geeft informatie over de verschillende voorzieningen en de hoogte van de vergoedingen door UWV in 2017.

Koop niet alvast zelf!
Je krijgt geen vergoeding als je het hulpmiddel al hebt gekocht. De reden hiervoor is dat het UWV met vaste leveranciers werkt. UWV bestelt het hulpmiddel meestal zelf. Bijvoorbeeld rolstoelen, driewielfietsen, scootmobielen, vierwielige werkstoelen met rem en computervoorzieningen.
Voor een aantal hulpmiddelen werkt UWV niet met vaste leveranciers, bijvoorbeeld bij bureaustoelen, chauffeursstoelen en orthopedische schoenen. Koop ook deze hulpmiddelen niet eerst zelf, maar dien eerst een aanvraag in. UWV beoordeelt dan of je een vergoeding kunt krijgen.
Als wij je aanvraag goedkeuren, krijg je van ons een brief. Hierin staat hoe je de voorziening krijgt.

Wanneer beslist UWV over mijn aanvraag?
UWV beslist binnen 8 weken nadat je jouw aanvraag hebt ingediend. Dan moet het UWV wel alle noodzakelijke gegevens van je hebben ontvangen. Soms moeten het UWV nader onderzoek doen. Dit laat het UWV je dan weten.

De jobcoach van Stichting Zuidwester voor Werk wil je graag bijstaan bij het verzorgen van de aanvraag.