Home Cliëntenraad regio Zeeland

Cliëntenraad regio Zeeland

Wat is een cliëntenraad?
De cliëntenraad is samengesteld uit een aantal ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers, bij voorkeur aangevuld met een vertegenwoordiging uit de bewonersraad. De cliëntenraad vertegenwoordigt en behartigt de  gemeenschappelijke belangen van cliënten van een zorginstelling. Elke instelling is verplicht zich maximaal in te spannen om een cliëntenraad te hebben. Dit is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Deze wet verplicht de zorgaanbieder om een cliëntenraad in te stellen.

Waarom een cliëntenraad?
Cliënten en cliëntenraden hebben invloed op het beleid van de zorginstelling. De raad praat, namens alle cliënten, mee over bepaalde
(beleids-)zaken en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Dit is belangrijk, want de cliëntenraad is de enige binnen de zorg- en dienstverlening die kan praten vanuit  of namens de cliënten.

Wie zijn lid van de cliëntenraad?
Leden van de cliënten worden bij voorkeur na verkiezing en anders op voordracht benoemd door de regiomanager.
De wet gaat ervan uit dat cliënten van de instelling het beste kunnen opkomen voor hun eigen belangen. Zij zijn de ervaringsdeskundigen omdat zij de zorg, behandeling en begeleiding ondergaan. Als dit niet mogelijk is kunnen ook familieleden lid worden van de cliëntenraad. De Wmcz zegt wel dat de cliëntenraad representatief moet zijn: dit betekent dat in principe alle groepen cliënten vertegenwoordigd moeten zijn. Medewerkers van de zorginstelling kunnen geen lid van de cliëntenraad worden.
“Ik vind het belangrijk om voor cliënten op te komen. Onderling verdelen we de taken. Daarbij kijken we hoeveel tijd iedereen beschikbaar heeft. Verder hoor ik op deze manier alle ins en outs van de instelling. Daarbij hoor ik, als cliëntenraadslid, bij een club die iets kan betekenen voor de mensen. Dat vind ik heel belangrijk.”

Wat doet de cliëntenraad?
"Onze cliëntenraad vergadert elke maand met de regiomanager. Ook is er, als aan de vergadering geen cliënten deelnemen als vertegenwoordiging van de bewonersraad, contact en overleg met de bewonersraad. De bewonersraad wordt hierin door een coach ondersteund. De bewonersraad is een vaste groep van mensen waarmee besproken wordt welke vragen of zaken er spelen, wat de wensen zijn,  en hoe het gaat met de dagelijkse gang van zaken. Daarbij is de coach van de bewonersraad de ondersteunende en verbindende persoon. Er zijn dus altijd directe en periodieke contacten met de achterban,  We luisteren en beoordelen hierbij  of de zaken gaan zoals ze moeten gaan en bewaken de kwaliteit van de zorg op instellingsniveau. Ook bezoeken we periodiek woon -en dagbestedinglocaties”.

Een cliëntenraad behartigt de algemene belangen van alle cliënten van de instelling, ofwel: de achterban. Ook houdt de raad de kwaliteit van de dienstverlening in de gaten. De cliëntenraad is niet voor individuele problemen van cliënten, maar kan wel een luisterend en adviserend oor zijn in dergelijke situaties. Voor individuele problemen is de cliëntvertrouwenspersoon of klachtencommissie de aangewezen weg voor de cliënten om dit bespreekbaar te maken. De raad is spreekbuis voor alle cliënten; dat geldt dus naast de woningen aan de Schelde- en Schengestraat ook voor de buitenhuizen zoals de Elvis Presleylaan, de Ossenhoofdstraat, de W.  Dreeslaan in Goes, de Lansbergenstraat in Middelburg, en de verspreid en individueel wonende cliënten.

  • de raad bewaakt dat de rechten en algemene en gemeenschappelijke belangen van alle cliënten behartigt  worden;
  • de raad adviseert gevraagd en ongevraagd aan de regiomanager, met als doel de kwaliteit van zorg- en dienstverlening in stand te houden en mogelijk te verbeteren.

 

Om deze taken goed uit te kunnen voeren moet de cliëntenraad dus goed op de hoogte zijn van wat de cliënten belangrijk vinden en hoe zij de zorg- en dienstverlening ervaren.

Contacten met de cliënten leggen en onderhouden is dan ook een zeer belangrijk onderdeel van het werk van cliëntenraden.

Wat moet een lid van de cliëntenraad kunnen?

Niet iedereen in een cliëntenraad hoeft alles te kunnen. Er zijn wel een paar algemene ‘criteria’ die voor alle leden gelden.
 

Hoe kan een lid van de cliëntenraad bijdragen aan het werk van de raad?

Om deel te nemen in een cliëntenraad hoeft U zeker niet gestudeerd te hebben.
U kunt de volgende 'algemene' criteria aanhouden:

  • direct ervaring en/of betrokkenheid hebben met de zorg- en dienstverlening;
  • algemeen cliëntenbelang voorop stellen;
  • onderscheid kunnen maken tussen individueel belang en algemeen cliëntenbelang;
  • gemotiveerd zijn;
  • kunnen samenwerken;
  • voldoende tijd en inzet hebben voor de maandelijkse vergadering en direct contact met de bewonersraad;

Verder heeft een cliëntenraad mensen nodig met diverse deskundigheid en of aandachtsgebieden, zoals beleidsmatige interesse, secretariële vaardigheden of financiële kennis. En niet te vergeten dus mensen die graag met de cliënten contact onderhouden! Want het contact met de achterban is de motor van de medezeggenschap. Een cliëntenraad die ‘van alles wel wat’ in huis heeft en daar een goed team van weet te smeden, kan optimaal bijdragen aan de kwaliteit van de medezeggenschap en daarmee aan de kwaliteit van leven van cliënten. Mocht u interesse hebben, u kunt altijd een afspraak maken om een keer aanwezig te zijn bij een vergadering en wellicht voelt u er voor om ons team te versterken.
Wij hopen dat uw interesse hiermee gewekt is of wordt en u betrokken wilt raken bij de medezeggenschap zodat er mede in het belang van uw zoon, dochter, of familielid een goede vertegenwoordiging van de cliënten in de cliëntenraad zitting heeft, nu en in de toekomst!

 

Leden:

 

Mevrouw C. Weiden, interim voorzitter
e-mail: c.weiden@zuidwester.org

 

Mevrouw W. van de Waart
e-mail: w.waart@zuidwester.org

 

De heer J. van de Waart
e-mail: w.waart@zuidwester.org

 

De heer J. Raats
e-mail: j.raats@zuidwester.org

 

De heer G. Flikweert
e-mail: g.flikweert@zuidwester.org

 

De heer J. van der Reest
e-mail: j.vd.reest@zuidwester.org

 

 

 

Mevrouw I. Coppejans, coach Bewonersraad
e-mail: bewonersraadbevelanden@zuidwester.org

 

Notulen