Home Cliëntenraad Voorne-Putten

Cliëntenraad Voorne-Putten

1.    Introductie Cliëntenraad

De Cliëntenraad heeft tot taak de algemene belangen te behartigen van de cliënten en hun verwanten van de Stichting Zuidwester in de Regio Voorne-Putten. 
Dit vloeit voort uit de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).
De Cliëntenraad vertegenwoordigt de cliënten en adviseert en overlegt met de Regio-directeur inzake aangelegenheden, die relevant zijn voor de cliënten.

De gemeenschappelijke belangen van alle cliënten en hun verwanten van de Stichting Zuidwester worden behartigd door de Centrale Cliëntenraad, waarin de regionale Cliënten-raden zijn vertegenwoordigd. De Centrale Cliëntenraad adviseert en overlegt met de Raad van Bestuur van de Stichting Zuidwester. Eenmaal per jaar vindt overleg plaats met de Raad van Toezicht.

De ontwikkelingen van de zorg in het kader van de zorg in het algemeen en (de regio Voorne-Putten van) de Stichting Zuidwester in het bijzonder vereisen een krachtige mede-zeggenschap vanuit het perspectief van de cliënten en hun verwanten teneinde de gevolgen daarvan te bewaken en de belangen van de cliënten adequaat te kunnen behartigen.

Voor de Cliëntenraden bij de Stichting Zuidwester geldt een Reglement, waarin bepalingen zijn opgenomen betreffende de samenstelling van de Cliëntenraad, de benoeming van de leden, de bevoegdheden, de wijze van besluitvorming en de verplichtingen van de raad en de zorginstelling.

Voor het functioneren van de Cliëntenraad is een Huishoudelijk Reglement van kracht, waarin de werkwijze van de raad is vastgelegd, met onder andere bepalingen ten aanzien van de taakverdeling, de vergaderingen en de vertegenwoordiging.

De taak van de Cliëntenraad bij het behartigen van de algemene belangen van de cliënten is inhoudelijk zeer breed; alle aspecten die betrekking hebben op de begeleiding, de zorg, de behandeling, de dagbesteding, de dienstverlening en de huisvesting van de cliënten van het behoren daartoe.

De Cliëntenraad heeft (verzwaard) adviesrecht op een groot aantal in de WMCZ genoemde aangelegenheden. Dit betekent dat de zorgverlener de voorgenomen wijzi-gingen verband houdende met deze aangelegenheden eerst ter advisering dient voor te leggen aan de Cliëntenraad voordat wijzigingen worden doorgevoerd.

De Cliëntenraad streeft er naar zijn werkzaamheden in goed overleg met de Regio-directeur en de medewerkers van de Stichting Zuidwester uit te voeren, rekening houdend met verschillende belangen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van alle relevante partijen.

De Cliëntenraad is een duidelijk aanwezige gesprekspartner binnen de organisatie en draagt er mede zorg voor dat het belang van de cliënt niet uit het oog wordt verloren.
Dit mede op basis van signalen vanuit de achterban, waaronder de Familieraad, welke vertaald worden richting de organisatie en door het toetsen van beleid, procedures en informatie in het perspectief van de cliënt.

2.    Samenstelling Cliëntenraad

De volgende personen hebben op dit moment zitting in de Cliëntenraad van de Stichting Zuidwester Regio Zuid-Holland Zuid:

L. van Winkelhof  voorzitter  
Ring 19, 3212 LR Simonshaven
l.winkelhof7@upcmail.nl
     
Leden:    
N. Jaspers       n.jaspers@chello.n  

 

Vanuit de Cliëntenraad heeft Leen van Winkelhof zitting in de Centrale Cliëntenraad van de Stichting Zuidwester.

Heeft u belangstelling voor het lidmaatschap van de Clientennraad, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter de heer Leen van Winkelhof ( l.winkelhof7@upcmail.nl )


4.    Uitgebrachte adviezen

Zuidwester regio Zuid-Holland Zuid helpt 15 jonge licht verstandelijk gehandicapten. Dankzij kwalitatief goede zorg op de lokatie Rotterdam, heeft het zorgkantoor Achmea Zuidwester uitgekozen voor een uitbreiding van 27 plaatsen. Er is nu een woning gevonden op de Mathenesserlaan geschikt voor 15 cliënten die al lang op de wachtlijst stonden.
Na tekst en uitleg van de regiodirecteur adviseerde de cliëntenraad positief ten aanzien van deze uitbreiding.

5.    Vergaderingen

De Cliëntenraad vergadert minimaal zes keer per jaar, waar de Regiodirecteur doorgaans bij aanwezig is.

De volgende verslagen van de vergaderingen zijn in te zien:

 

 • Klik hier voor de notulen van 14 mei 2019
 • Klik hier voor de notulen van 18 maart 2019
 • Klik hier voor de notulen van 29 januari 2019
 • Klik hier voor de notulen van 09 oktober 2018
 • Klik hier voor de notulen van 20 augustus 2018
 • Klik hier voor de notulen van 29 mei 2018
 • Klik hier voor de notulen van 13 maart 2018
 • Klik hier voor de notulen van 29 januari 2018
 • Klik hier voor de notulen van 14 november 2017
 • Klik hier voor de notulen van 03 oktober 2017
 • Klik hier voor de notulen van 09 mei 2017
 • Klik hier voor de notulen van 28 maart 2017
 • Klik hier voor de notulen van 17 januari 2017
 • Klik hier voor de notulen van 21 juni 2016
 • Klik hier voor de notulen van 10 mei 2016
 • Klik hier voor de notulen van 29 maart 2016
 • Klik hier voor de notulen van 09 februari 2016
 • Klik hier voor de notulen van 17 oktober 2015

Zie voor de behandelde onderwerpen voor geheel Zuidwester de verslagen van de Centrale Clientenraad via deze link.

6.    Contact met Cliëntenraad

Indien u iets wilt melden of vragen hebt aan de Cliëntenraad, dan kunt u dit doen door middel van het contactformulier te vinden via deze link

U krijgt dan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 dagen, een reactie van de Cliëntenraad.
Bij een klacht, ook van vertegenwoordigers, kan contact worden opgenomen met de cliëntvertrouwenspersoon. Verdere informatie via deze link.

Eventueel kan bij klachten ook contact worden opgenomen met het Meldpunt van de Centrale Cliëntenraad.

7.    Het Reglement van de Cliëntenraden is in te zien door hier te klikken

8.    Links naar websites van relevante belangenbehartigende organisaties:

Zorgwijzer
Link: /www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/handicap

Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad)
Link: www.cg-raad.nl

Programma VCP
Link: www.programmavcp.nl

Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten: KansPlus
Link: www.kansplus.nl

Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten: Sien
Link: www.sien.nl

Patiënten Gehandicapten en Ouderen (PGO) support
Link: www.pgosupport.nl

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
Link: www.vgn.nl

Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (ANGO)
Link: www.ango.nl

Vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders (BOSK)
Link: www.bosk.nl

Landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg (MEZZO)
Link:  www.mezzo.nl

Mee Nederland
Link: www.mee.nl

Handicap Nationaal
Link: www.handicapnationaal.nl

Helpende Handen
Link: www.helpendehanden.nl

Landelijke Cliëntenraad
Link: www.landelijkeclientenraad.nl

Landelijk Steunpunt Raden (LSR)
Link: www.hetlsr.nl