Jaarbericht 2016
Jaarbericht 2016

Jaarbericht 2016

Raad van Bestuur
Raad van Toezicht
Kwaliteit van zorg
Hoogtepunten 2016
Ervaringsdeskundigen
Werken in de Driehoek
Klachtenregeling


Inhoud

Jaarbericht 2016

Zuidwester ondersteunt kwetsbare burgers om het maximale uit het dagelijks leven te halen. Dit doen wij vanuit de missie: waardevol leven, zinvol werk. Samen met de cliënt en diens netwerk onderzoeken we de ondersteuningsvraag en stemmen daar onze ondersteuning op af. Deze samenwerking noemen wij: werken vanuit de driehoek ‘cliënt, netwerk en professional’. Het jaar 2016 stond in het teken van het werken vanuit de driehoek. In dit jaarbericht leest u hoe wij in 2016 aan deze punten hebben gewerkt. Klik op de verschillende onderwerpen om meer te lezen!

Kwaliteit van zorg
In 2016 zijn verschillende projecten gestart die invloed hebben op de kwaliteit van zorg of het meten van de cliënttevredenheid. Zo is er gestart met Dit Vind Ik Ervan!, de nieuwe methode van cliëntervaringsonderzoek. Mijn Plan, het nieuwe zorgplan van Zuidwester, gaat uit van de wensen en doelen van de cliënt. We brachten in 2016 ook een uitgebreid kwaliteitsrapport uit waarin we vertellen wat volgens ons goed gaat en beter kan.

Zelfverantwoordelijke teams
In 2016 startten we met zelfverantwoordelijke teams, nieuwe regio- en zorgmanagers en coaches. Doel: de zorg met daarbij horende handelingsruimte dichtbij de cliënt organiseren.

Jaarbericht 2016

Raad van Bestuur
Raad van Toezicht
Kwaliteit van zorg
Hoogtepunten 2016
Nieuw regio-, zorgmanagers en coaches
Ervaringsdeskundigen
Werken in de driehoek
Klachtenregeling

Raad van Bestuur

De driehoek!

Het jaar 2016 draaide om het werken vanuit de driehoek! De samenwerking tussen cliënt, de verwant en de professional. Ons doel? Het verbeteren van onze kwaliteit van zorg. Hans Waardenburg en Natasja Baroch, bestuurders van Zuidwester, kijken terug op een jaar.

“Wij zijn trots op de ontwikkeling die de organisatie doormaakt. We hebben waardering voor onze medewerkers die veel tijd en inzet lieten zien bij de verschillende projecten.” vertelt Hans. “Daarnaast hebben wij bewondering voor de vele vrijwilligers en mantelzorgers. Juist door de vele ontwikkelingen begrijpen wij dat het soms lastig is om te zien hoe dingen samenhangen. Het kan voor medewerkers soms overweldigend zijn. Maar samenhang is er zeker; het is belangrijk dat al deze bewegingen tegelijkertijd gebeuren en dat wij de samenhang continu duidelijk maken.”

Visie op zorg
In de visie van Zuidwester staat de driehoek centraal. Natasja : “Het basisprincipe is dat de cliënt voortkomt vanuit twee ouders. In het leven tussen ouder en kind mogen wij vanuit onze expertise een rol spelen. Het gaat binnen de driehoek daarom om een samenspel, het kennen van je positie als zorgprofessional. Door op deze manier naar de cliënt te kijken en elkaar te betrekken kunnen we in positieve zin gebruik maken van elkaar.”

Tijdens de eerste Kennis & Cultuur dagen, bijeenkomsten voor alle zorgprofessionals van Zuidwester, gaf Chiel Egberts een lezing over het werken in de driehoek. Chiel is expert op het gebied van driehoekskunde. In het najaar was het aan de teams om de volgende stap te zetten binnen de driehoeken, op hun eigen locatie organiseerden zij ontmoetingen met cliënten, ouders en verwanten. ‘Heel bijzonder’ noemt Hans de verhalen die hieruit voortkwamen.

“Het is mooi om, soms hernieuwd, kennis te maken met de cliënt en het netwerk. Natuurlijk was er eerder contact over bijvoorbeeld het zorgplan, maar nu draait het om de oprechte belangstelling voor het leven en de geschiedenis van de cliënt.”

Zelfverantwoordelijkheid
Om in samenwerking met de driehoek te kunnen werken moet er handelingsruimte dichtbij de cliënt zijn. Zuidwester heeft in 2015 de eerste stappen gezet om deze ruimte te creëren. “In 2016 zijn we gestart met zelfverantwoordelijke teams”, vertelt Hans. “Vanuit zelfverantwoordelijkheid kan er snel gereageerd worden op behoeften bij cliënten of het netwerk. We zijn ons ervan bewust dat ieder team een eigen tempo heeft. Nieuwe regio- en zorgmanagers dragen onze visie op het werken in de driehoek uit en helpen de teams, net als de aangestelde coaches, bij hun ontwikkeling naar zelfverantwoordelijkheid. Daarom valt 2016 ook op als een jaar waarin het opleiden van medewerkers centraal stond.” 

Raad van Bestuur

Cultuur in 2016
Teams zijn niet van de een op de andere dag zelfverantwoordelijk. Onder begeleiding van een coach en met verschillende hulpmiddelen krijgt ieder team de kans om  vanuit de eigen uitgangspositie te groeien. Maar hoe verander je als organisatie gezamenlijk je houding, je gedrag en je manier van kijken naar de cliënt als je al jaren op een bepaalde manier te werk gaat? Hans onderstreept dat cultuur een lastig onderwerp is. “De cultuur is moeilijk te vangen. We zijn ons ervan bewust dat sommige teams, binnen de grenzen, al jaren zelfverantwoordelijk werken. De verandering is dan ook niet voor iedereen even groot. Maar het is in elk geval een heel dynamisch proces. Medewerkers moeten gaan voelen dat ze meer verantwoordelijkheid kunnen, mogen en moeten nemen om het werken vanuit de driehoek te laten slagen. Bij een cultuuromslag klinkt het vaak alsof het ‘oude’ niet goed was. Maar daar gaat het niet om. Het is veel meer onze overtuiging dat de nieuwe  visie op zorg, en de cultuur die hierbij past, nog meer waarde geeft voor de cliënt."

Buiten Zuidwester
Zuidwester startte in 2016 ook het gesprek met de buitenwereld. Natasja vertelt dat de manier waarop past bij de gewenste wijze van contact binnen de driehoek: open en transparant. “We staan open voor positieve en negatieve feedback van buiten. In 2016 is ons eerste kwaliteitsrapport uitgebracht, een hoogtepunt. Iedereen van buiten kan lezen waar wij tevreden en ontevreden over zijn, tot op regioniveau. De reacties zijn breed maar kennen ook een rode draad: het rapport is open en transparant. Dat past bij de cultuur binnen Zuidwester. We laten zien waar we mee bezig zijn en vragen ook om te reageren: vertel ons wat je opvalt en geef feedback. Het kwaliteitsrapport, dat wij jaarlijks uit gaan brengen, is een eerste stap om Zuidwester ook extern op een manier te presenteren die past bij onze visie op zorg. De dialoog is daarin kenmerkend.”

Hoogtepunten
Als er veel gebeurt in een jaar, zoals in 2016, wordt het kiezen van hoogtepunten moeilijk. Toch zijn Hans en Natasja het eens over het belangrijkste hoogtepunt.

“Dat bijna alle cliënten nu Mijn Plan hebben!”, zegt Hans. “Dat is iets waarvoor hard gewerkt is in alle lagen van de organisatie en  direct gekoppeld is aan de kwaliteit van onze zorg. Van cliënten en verwanten horen we veel dat ze nu echt een plan hebben dat van hun is en waarvoor echt geluisterd is naar hun wensen.”

Raad van toezicht

De driehoek is het doel

De voorzitter van de Raad van Toezicht, Leo Schoots, is kort en bondig over de focus in 2016.
“De focus lag in 2016 op 2020, 2020 en 2020,” zegt hij lachend. Route 2020 is het projectenprogramma om de doelstellingen richting 2020 waar te maken. Deze projecten ondersteunen stuk voor stuk direct of indirect, de samenwerking tussen cliënt, verwant en de medewerker en de kwaliteit van zorg. Maar wat zijn de belangrijkste aandachtspunten voor de Raad van Toezicht en wat viel hen op in 2016?


Samenwerken in de driehoek
“Uiteraard was er een focus binnen route 2020,” vervolgt Schoots. “Binnen Route 2020 is het streven duidelijk: dat er binnen de driehoek echt iets gebeurt! Dit vraagt van medewerkers dat ze weten wat hun rol is en welke houding hierbij hoort. Verschillende projecten ondersteunen de ontwikkeling om deze houding te ontwikkelen. We vinden het werken vanuit de driehoek als uitgangspunt een goede manier om de zorg vorm te geven, het programma Route 2020 biedt hierbij goede ondersteuning.”

Signalen oppikken
Belangrijke projecten in 2016 waren Dit Vind Ik Ervan! en Mijn Plan. Twee omvangrijke projecten die direct betrekking hebben op de driehoek, maar ook veel training en inzet vragen van medewerkers. Schoots spreekt zijn waardering uit voor de inzet van de medewerkers, maar geeft ook aan dat zichtbaar wordt hoeveel dit van medewerkers vraagt.

“Dit type projecten is voor medewerkers erg inspannend en vragen veel tijd en inzet. Het is onze taak om dit te signaleren en op de agenda te zetten. Dit kunnen we goed bespreken met de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad.”

Plan, do, check, act
Eén van de taken van de Raad van Toezicht is erop toezien dat de organisatieplannen goed in elkaar zitten en worden uitgevoerd. Bij Zuidwester spreken we ook wel van: plan, do, check, act. Een term die ook Schoots en zijn collega’s kennen. “Plan, do, check, act is iets wat ook bij ons in de genen zit. Er is hier en daar overigens wel enige vertraging, maar dat is niet erg. Van A naar B gaan is nooit een rechte lijn bij dit soort processen. Ook worden de signalen uit de organisatie niet vergeten. Voor ons is het precies halen van de planning niet het belangrijkste. Het uiteindelijke doel is dit wel! Het is belangrijk te kijken naar de situatie en welke invloed de projecten hebben op medewerkers en wat daarbij de beleving is. Soms kom je dichter bij het doel door de planning aan te passen.”

Raad van Toezicht

De toekomst
Met de driehoek als doel en het programma Route 2020 als leidraad heeft Schoots het volste vertrouwen dat de driehoek steeds sterker wordt. Maar wat betekent dit voor 2017? “Er is nog veel te doen. We moeten blijven werken aan projecten die we in 2016 gestart zijn. Maar er zijn ook projecten die nog op de planning staan. Belangrijk is dat alles op een deugdelijke wijze wordt gedaan en dat, in dialoog met de Raad van Bestuur, projecten tot een goed einde worden gebracht. In 2017 blijft de driehoek centraal staan.”

"Binnen Route 2020 is het streven duidelijk: dat er binnen de driehoek echt iets gebeurt!"

Governance Code Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van Zuidwester bestaat uit vijf leden en is in 2016 zes keer bijeen gekomen. Daarnaast waren er bijeenkomsten van de Kwaliteitscommissie en de Auditcommissie en heeft de Remuneratiecommissie functioneringsgesprekken gevoerd met de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht bezocht alle regio's tijdens werkbezoeken en nam deel aan de Kennis- en cultuurdagen. Het functioneren van de Raad van Toezicht over 2016 is geëvalueerd onder begeleiding van een extern deskundige. 

De leden van de Raad van Toezicht worden aangesteld voor een bepaalde periode en zijn eenmaal herkiesbaar. Bij iedere vacature en bij tussentijdse evaluatie wordt aan dit onderwerp aandacht besteed. Ook is dit onderdeel van het overleg met de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad. De Raad van Toezicht van Zuidwester werkt volgens de regels van de Zorgbrede Governance Code. Lees de Governance Code. Door volstrekte openheid over de maatschappelijke posities van de leden, is er goed zicht op eventuele tegenstrijdige belangen.

Kennis maken met alle huidige leden Raad van Toezicht?
Dat kan! Bekijk deze pagina om kennis te maken met de gehele Raad van Toezicht.

Kwaliteit van zorg

Kwaliteit van zorg verbeteren

Wij hebben ambitieuze doelen gesteld voor 2020. In dat jaar behoort Zuidwester tot de top 20 zorgorganisaties in Nederland, vooral op het gebied van kwaliteit. Een flink hogere cliënt- en  medewerkerstevredenheid moeten het gevolg zijn. In 2016 is op verschillende manieren gewerkt aan deze doelen.

Kwaliteitsrapport
Afgelopen jaar stak Zuidwester veel tijd in het verbeteren van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. We namen deel aan de ‘proeftuinen Kwaliteit’ van de VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland). Met 24 organisaties vormden we de drie bouwstenen voor een nieuw kwaliteitskader: de dialoog met de individuele cliënt, het monitoren van cliëntervaringen en zelfreflectie in de teams. Met de wensen vanuit de driehoek ‘cliënt, ouder/verwant en medewerker’ als uitgangspunt kwamen we via de teams tot regionale kwaliteitsrapporten. Het resultaat is een kwaliteitsrapport voor de gehele organisatie. Download hier het uitgebreide kwaliteitsrapport.


Dit vind ik ervan! en Mijn Plan
Dit Vind Ik Ervan! en Mijn Plan zijn binnen Zuidwester de nieuwe methodieken om de cliëntervaring te onderzoeken  en de ondersteuningsvraag van de cliënt vast te leggen. Om antwoord te krijgen op belangrijke vragen starten we met de onderzoekende dialoog met de cliënt en/of zijn netwerk: wat is belangrijk voor de cliënt en hoe kan de zorg- en dienstverlening hierop aansluiten? Wat de cliënt wil is leidend en er hoeft nog even niets te worden opgelost. Als de cliënt al gebruik maakt van onze dienstverlening, wordt Dit Vind Ik Ervan! gebruikt als cliëntervaringsonderzoek. Alles wat is gedeeld kan gebruikt worden als input voor Mijn Plan, het ondersteuningsplan van Zuidwester.

Op de volgende pagina’s kun je lezen hoe dit de relatie binnen de driehoek beïnvloedt en de kwaliteit van zorg verbetert >

"Om antwoord te krijgen op belangrijke vragen starten we met de onderzoekende dialoog met de cliënt en/of zijn netwerk: wat is belangrijk voor de cliënt en hoe kan de zorg- en dienstverlening hierop aansluiten?"

Kwaliteit van zorg

Aan de slag met de onderzoekende dialoog

Om ons meer inzicht te geven in wat nu echt de ondersteuningsvraag is van de cliënt en wat er  leeft binnen een driehoek cliënt, ouder/verwant en professional zijn er onderzoekboxen ingezet. Een onderzoeksbox/toolkit is een middel waarmee je op een leuke en speelse manier met elkaar de dialoog aangaat. In de box zitten veel verschillende tools, waardoor de cliënt zijn verhaal kan doen op de manier die het beste bij hem past. Frans Braber, Conny van Kampen en Corine Troost gingen binnen de driehoek met de box aan de slag en vertellen er in dit artikel meer over.

Frans is 45 jaar, hij heeft een licht verstandelijke beperking en woont bij Zuidwester in Middelharnis. Corine is de persoonlijk begeleider van Frans en Conny is zijn zus. “We zijn met de onderzoeksbox/toolkit aan de slag gegaan om meer te weten te komen over Frans zijn wensen en de wensen die er zijn binnen de driehoek” legt Corine uit.

Drie grote wensen
“Eén van de tools die in de box zit is een groot papieren tafellaken met kleurtjes en stickers”, legt Conny uit. “Op dit laken konden we onze gedachtes en wensen schrijven, tekenen of plakken. Toen we eenmaal bezig waren, werd als snel duidelijk dat Frans drie grote wensen had, namelijk: spareribs eten, uitslapen tot 11.00 uur en samen met Conny en mij eten bij de Wok. Op zich geen  ingewikkelde wensen. We hebben met hem afgesproken dat hij op zaterdag en zondag tot 11.00 uur uit mag slapen, doordeweeks werkt hij namelijk bij de zorg-kwekerij De Nollestee. In oktober hebben we gezellig met z’n drieën gewokt. Dat was zeker voor herhaling vatbaar.”

Het verbaasde mij
Conny gaat verder: “Toen we aan het tekenen waren, viel het mij op dat Frans een sticker plakte met daarop een groep met mensen. Het was mij niet duidelijk wat hij daarmee bedoelde en dus gingen we het gesprek aan. Frans vertelde dat er ruzie is in de familie en dat hij daar last van heeft. Het verbaasde mij dat hij hierover begon, ik dacht namelijk dat hij daar helemaal niets van mee kreeg. Ik ben blij dat ik er nu achter ben gekomen dat hij meer meekrijgt dan ik dacht en dat we ons daar bewust van moeten zijn.” 

Echte mannendingen
“Ook kwamen we erachter dat Frans graag echte mannendingen wil doen, zoals naar de motorcross of naar de brandweer”, vertelt Corine. “Frans doet dit het liefst met een man, omdat hij dat voorheen altijd met zijn vader deed. Op onze woning werken alleen maar vrouwen, dus dat maakt het wat lastig. Ik heb daarom contact opgenomen met onze vrijwilligerscoördinator. Zij gaat op zoek naar een mannelijke vrijwilliger die af en toe met Frans mannendingen wil doen.”

Het schept een vertrouwensband
Corine: “Ik ben nu 2,5 jaar de begeleider van Frans en ik heb altijd goed contact met zijn ouders en Conny. Toch heb ik dankzij de onderzoeksbox belangrijke nieuwe informatie over Frans en de wensen binnen de driehoek opgedaan. We vonden het alle drie een leuke methode om het gesprek met elkaar aan te gaan. Het schept ook een vertrouwensband.”

Kwaliteit van zorg

Succesvol samenwerken in de driehoek

We werken allemaal bewust of onbewust samen in de driehoek ‘cliënt, verwant en professional’. Bij Zuidwester proberen we ons steeds bewuster te worden van onze positie als professional. Hoe werk je succesvol binnen de driehoek en wat zijn de voordelen?  

Silvana Los, leerling maatschappelijk werk niveau 4, en haar collega’s op de woning Haringvliet 19 in Middelharnis staan vaak stil bij wat werken in de driehoek succesvol maakt. Lenie en Hans van de Kooij zijn de ouders van Leon (34) die op Haringvliet 19 woont. Contact maken is volgens alle partijen essentieel.

Lenie en Hans vertellen vol trots over hun zoon Leon. Hans: “We komen vier keer in de week bij Leon op bezoek. Leon is meervoudig gehandicapt, hij zit in een rolstoel of maakt gebruik van zijn loopwagen, en hij kan niet praten. Wel is er herkenning en vindt hij het fijn als we langskomen.” Lenie vult lachend aan: “Hij is vooral dol op zijn vader, dat kan hij heel goed duidelijk maken.”

Contact maken
Beide ouders zijn het erover eens dat contact belangrijk is om goed te kunnen samenwerken in de driehoek. “De driehoek is niet nieuw, als ouders werken wij al 20 jaar in de driehoek”, vertelt Lenie. “Contact is belangrijk. Wij komen vaak op de woning en spreken dan het personeel. Het gaat niet altijd over Leon of de zorg.

Soms gaat het over hobby’s en het weer. Zo bouw je een band op en is het makkelijker als er een keer echt iets is om elkaar op te zoeken. Belangrijk is dat je als ouder serieus wordt genomen en er resoluut wordt  gehandeld.“

De driehoek
Silvana denkt ook dat contact belangrijk is. “Je moet als verwant alles kunnen bespreken wat de zorg van je kind, broer of zus aangaat. De cliënten op onze woning kunnen zelf moeilijk praten, waardoor dit extra belangrijk is. Binnen Zuidwester zijn we hier bewuster mee bezig en het onderwerp bespreken wij vaak in het teamoverleg. Op onze woning zijn de contacten goed, toch zijn we vaak op zoek naar manieren om er meer uit te halen.”

Leren van elkaar
Verschillende nieuwe initiatieven variëren van driehoekbijeenkomsten tot het nog beter leren kennen van elkaar door foto’s van vroeger. Silvana: “Een mooi initiatief van Lenie was om het fotoboek van Leon mee te nemen. Het is mooi om te zien hoe Leon is opgegroeid en hoe hij toen al met zijn loopkar bij hen door de tuin liep. Zo kun je veel van elkaar leren.” Dit is iets was Lenie ook ervaart. “Op de woning beleven ze Leon soms anders dan als wij dat doen. Door met elkaar te delen kun je veel leren” Lachend voegt ze hieraan toe: “Ik weet niet of ik het er altijd mee eens ben, maar dan bespreken we dat ook gewoon.”

Hoogtepunten 2016

Bollen zoals in 2015

Net als in het jaarverslag 2015 een overzicht van hoogtepunten uit het jaar. Hieronder een longlist met onderwerpen die erin moeten komen te staan. De meeste hoogtepunten zijn gelinkt aan nieuws op de website van Zuidwester. Onderwerpen die niet doorgelinkt zijn worden ondersteunt met een korte uitleg (*).

·         HKZ *

·         Opening Eigenz steunpunt Goes

·         Nieuwe website Expertisecentrum

·         Overzicht route 2020 plan > start projecten Mijn plan en DVIE! Als kapstok

·         Eerste certificaten leergangen

·         Opening Cruyff Court

·         Eerste stappen ondersteuningslijnen > Zie leergangen als belangrijke vooruitgang in 2016

·         Management Development traject * (filmpje Arno zie ook mail)

·         Kennis- en cultuurtraject (ook met ouders/verwanten in november/december) *

·         Eigenz naar de regio

·         Opening dagbesteding Hipperdepip

·         Werkbezoek VGN

·         Status Speeltuun DOK16 meenemen > meer voor de toekomst

·         Planvorming Het Keeten Middelharnis

·         Deelname zorgmarathon

·         Geslaagden MZ3 & MZ4

·         Nieuwe ervaringsdeskundigen stellen zich voor

·         ’t Paerdje van Hernesseroord opnieuw onthuld

·         Sociaal plan Zuidwester *

·         Samenwerking Zorgapotheek

·         Thema technologie

Nieuwe regio-, zorgmanagers en coaches

Algemeen

Om binnen de driehoek snel te kunnen reageren op wensen en behoeften hebben medewerkers die dicht bij de cliënt staan handelingsruimte nodig. Daar hoort ook het nemen van eigen verantwoordelijkheid bij. In 2016 zijn nieuwe regiomanagers, zorgmanagers en coaches gestart die de nieuwe zorgvisie uitdragen en het steeds meer zelfverantwoordelijk werken ondersteunen.

Zelfverantwoordelijke teams
Een zelfverantwoordelijk team is zelf verantwoordelijk voor het bepalen en behalen van doelstellingen. Dit kunnen doelstellingen zijn gericht op samenwerking binnen een team of doelen met betrekking tot een individuele cliënt. De ontwikkeling naar zelfverantwoordelijk werken kost tijd.. De uitgangspositie is per regio of team verschillend. De zorgmanagers en coaches geven de teams de ondersteuning die past bij de gewenste ontwikkeling.

Start regio- en zorgmanagers
Het verzorgingsgebied van Zuidwester werd in 2016 verdeeld in vijf regio’s; Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee, Zeeland, West-Brabant en Hoeksche-Waard/Rotterdam. In 2016 is in iedere regio een regiomanager met een team zorgmanagers gestart. Op de volgende pagina’s stellen we je voor aan de regiomanagers.

Ondersteuning van coaches
De coaches ondersteunen, in samenwerking met het Leercentrum Zuidwester, teams in hun ontwikkeling naar zelfverantwoordelijkheid. In dit hoofdstuk vertellen de coaches meer over hun rol.

Maak kennis met onze regiomanagers en coaches>

Nieuwe regio-, zorgmanagers en coaches

Goeree-Overflakkee

Het terrein Hernesseroord is een begrip in de regio Goeree-Overflakkee. Op het terrein zijn de mogelijkheden van  wonen, dagbesteding en behandeling dicht bij elkaar gesitueerd op een mooie locatie. Daarnaast heeft Zuidwester in deze regio woonlocaties in Melissant en Oude-Tonge. Via het merk Eigenz bieden we flexibele oplossingen, zoals begeleiding bij cliënten thuis. Bianca Hoitzing startte in juni 2016 als regiomanager van de regio Goeree-Overflakkee. Ze is enthousiast over de afgelopen maanden waarin ze kennis maakte met de regio via medewerkers, cliënten en verwanten.

Zuidwester belangrijk voor Goeree-Overflakkee
“Tijdens de kennismaking met de regio is mij de grote betrokkenheid van medewerkers opgevallen. Zuidwester, of eigenlijk Hernesseroord, is dan ook een begrip in de regio. Iedereen kent wel iemand die werkt of woont bij Zuidwester. Dat we via het merk Eigenz ook ambulante zorg verlenen in de regio is minder bekend. Daar gaan we in de nabije toekomst verandering in brengen.”

Focus in 2016
“In 2016 lag de focus voor zowel de nieuwe zorgmanagers als voor mijzelf op kennismaken. Het leren kennen van cliënten, ouders, verwanten, vrijwilligers, medewerkers. We willen samen vooruit en moeten dus eerst kijken waar we nu staan. Daar hoort ook bij dat we kijken naar wat er beter kan. Het denken vanuit de driehoek staat hierbij centraal. De kennismaking met cliënten en ouders of verwanten is daarom erg belangrijk. In 2016 zijn de eerste stappen gezet met als doel aan te kunnen sluiten bij de wensen van de cliënt.”

Snelle blik in de toekomst
“In 2017 gaat Goeree-Overflakkee, net als de rest van Zuidwester, nog intensiever aan de slag met het werken in de driehoek. We willen cliënten en ouders of verwanten meer betrekken bij uiteenlopende gesprekken en onderwerpen. Onder andere gaan we een basis leggen voor de toekomst door samen met de driehoek te onderzoeken wat dan de behoeften worden op het gebied van wonen en dagbesteding.”

"Tijdens de kennismaking met de regio is mij de grote betrokkenheid van medewerkers opgevallen."

Nieuwe regio-, zorgmanagers en coaches

Zeeland

In de regio Zeeland bieden we woonzorg in de woonkernen ’s-Heer Arendskerke en Goes. In Goes bieden we ook arbeidsmatige dagbesteding en belevings- en structuurgerichte dagbesteding. Ook heeft Eigenz een Steunpunt in Goes speciaal voor extramurale cliënten. Jan Heshof is sinds 2016 de regiomanager van deze regio en ziet dat medewerkers hard werken om de beste zorg te leveren. 

Zorg die past bij de cliënt
“Zeeland is binnen Zuidwester een kleine regio. Dit is ook te merken in de woningen en dagbestedingslocaties:de Zeeuwse mentaliteit en sfeer is zichtbaar. Mij is opgevallen dat de medewerkers in Zeeland oprecht begaan zijn met de cliënt en de beste zorg willen leveren. Er wordt hard gewerkt aan zelfverantwoordelijkheid binnen de teams waarbij de focus ligt op de cliënt. Hulpmiddelen zoals Dit Vind Ik Ervan! en Mijn Plan worden enthousiast opgepakt om de zorg te leveren die past bij de cliënt.”

Focus in 2016
“In 2016 heeft de focus gelegen op intensieve projecten, de omschakeling naar zelfverantwoordelijkheid en tegelijkertijd de kennismaking met nieuwe zorgmanagers en een nieuwe regiomanager. De focus lag daarbij op betere zorg voor de cliënt, er wordt gezamenlijk hard gewerkt zodat cliënten dit ook gaan merken. ”

Snelle blik op de toekomst
“In de regio Zeeland is duidelijk waar we naartoe willen: passende en kwalitatief goede zorg voor de cliënt. In 2017 gaan we ons hier nog meer op richten.”

"Mij is opgevallen dat de medewerkers in Zeeland oprecht begaan zijn met de cliënt en de beste zorg willen leveren."

Nieuwe regio-, zorgmanagers en coaches

West-Brabant

Binnen de regio West-Brabant hebben we in verschillende woonkernen woningen en/of woongroepen. In Zevenbergen bieden we arbeidsmatige dagbesteding op zorgboerderij de Zwanenhoeve. Regiomanager Jeanette Jongsma is trots op haar regio en kijkt met een goed gevoel terug op het afgelopen jaar.
 
Meer invloed, betere zorg
“West-Brabant is een regio waar meerdere kleinschalige woningen wat verder uit elkaar liggen. We hebben woongroepen in Breda, Oudenbosch en Zevenbergen. Er wonen maximaal zes mensen bij elkaar in een woning. In 2016 zijn we echt op een andere manier gaan werken en kregen medewerkers en cliënten duidelijk meer invloed op de zorgverlening. Eens in de vier weken is er regionaal overleg met een vertegenwoordiger uit ieder team. Ook de invloed van bewoners is vergroot. Zij hebben bijvoorbeeld een belangrijke rol gespeeld bij de selectie van de cliëntenraad die we momenteel proberen te vormen.”

Focus in 2016
“In 2016 hebben wij stappen gezet om de veranderingen binnen de organisatie ook in onze regio te laten slagen. Het is in het belang van de cliënt dat wij een betere kwaliteit van zorg leveren. Dit vraagt veel van teams, maar er wordt enthousiast en hard gewerkt. Met behulp van teamcoaching werken de teams aan uitbreiding van hun takenpakket en meer zelfverantwoordelijkheid. Hier staat tegenover dat zij meer invloed hebben op de daadwerkelijke zorg.”

Snelle blik op de toekomst
“In 2017 ligt voor ons de focus op het werken vanuit de driehoek ‘cliënt, verwant en medewerker’. Door de toegenomen zelfverantwoordelijkheid van de teams ligt er focus op de ontwikkeling van de professionals. De projecten Dit Vind Ik Ervan! en Mijn Plan gaan bijdragen dat de kwaliteit van zorg zichtbaar beter wordt.”

"Door de toegenomen zelfverantwoordelijkheid van de teams ligt er focus op de ontwikkeling van de professionals."

Nieuwe regio-, zorgmanagers en coaches

Voorne-Putten

In de regio Voorne-Putten bieden we zorg in de woonkernen Brielle, Hellevoetsluis, Spijkenisse en Vierpolders. Dit loopt uiteen van ambulante zorg aan huis en dagbesteding in Vierpolders tot wonen en dagbesteding in Spijkenisse. Sinds begin 2016 is Jan-Willem Kramer  regiomanager in deze regio. Zijn eerste ervaringen zijn positief en laten zien dat de regio veel potentie heeft voor verdere ontwikkeling.

Diversiteit en betrokkenheid
“De regio Voorne-Putten is divers en betrokken. Tijdens de kennismaking met de bewonersraad werd dit al duidelijk. We hebben een brede diversiteit aan cliënten, kijkend naar de reden waarom ze bij ons wonen of dagbesteding krijgen en hun ondersteuningsvraag. Maar er is ook diversiteit zichtbaar onder medewerkers. Zij hebben met elkaar gemeen dat ze een hoge betrokkenheid naar elkaar toe hebben en in het bijzonder richting de cliënt. De diversiteit en betrokkenheid maken het werken en wonen in deze regio mooi!”

Focus in 2016
“Omdat cliënten en hun ondersteuningsvraag zo verschillend zijn, is het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt om elkaar te leren kennen en om cliënten, ouders en verwanten meer te betrekken bij de zorg. Dit doen we met als doel de kwaliteit van zorg te verbeteren.”

Snelle blik in de toekomst
“Voor mij is duidelijk dat de regio Voorne-Putten veel potentie heeft. In 2017 gaan we ons richten op het versterken van het vakmanschap van onze medewerkers en het leggen van verbinding. Ik verwacht dat, door met elkaar in gesprek te blijven, cliënten en verwanten snel gaan merken dat we de zorg verbeteren.”

"De regio Voorne-Putten is divers en betrokken. "

Nieuwe regio-, zorgmanagers en coaches

Hoeksche-Waard/Rotterdam

Binnen de regio Hoekse Waard/Rotterdam bieden we een breed pakket aan diensten. We bieden wonen, dagbesteding en behandeling, maar ook diverse diensten in het sociaal domein. Carol Houtman is dit jaar gestart als regiomanager van Hoeksche Waard/Rotterdam. Carol ziet binnen de regio duidelijk twee verschillende sferen. Hoeksche Waard met de landelijke omgeving kent een andere dynamiek dan de stadse problematiek in Rotterdam.

Het beste voor de cliënt door samenwerking
“In Oud-Beijerland spreken we van wonen in de wijk. Toch is er altijd de nabijheid van een woning van Zuidwester, voor veel mensen voelt dit veilig. Ook de dagbestedingslocaties zijn centraal gelegen. We zijn in Oud-Beijerland echt een onderdeel van het dorp.

In Rotterdam staat samenwerken met anderen centraal. Rondom de jongerendoelgroep hebben we veel contact met andere zorgpartners en de gemeente. Deze samenwerking is in het voordeel van de cliënt, soms kunnen we door deze contacten de krachten bundelen om zo de vraag van de cliënt beter te kunnen beantwoorden. Samenwerken in de regio opent deuren en morgelijkheden voor cliënten.”

Focus in 2016
“Kennismaken met cliënten, medewerkers, verwanten, elkaar, de omgeving en de regio was in 2016 een belangrijk onderdeel van onze agenda. Ook kennismaken met de organisatie Zuidwester was in 2016 belangrijk.”  

Snelle blik in de toekomst
“Voor 2017 hebben we een duidelijk doel voor ogen: verder inhoud geven aan de ingezette koers. Waarbij we steeds toetsen of onze acties de driehoek ondersteunen. Door met elkaar in gesprek te blijven kunnen we betere oplossingen vinden die aansluiten bij de wensen van cliënten en verwanten. Daarnaast zorgen we dat medewerkers de ruimte krijgen die nodig is om hun werk te kunnen doen. In de regio Rotterdam is in het bijzonder aandacht voor de aanbesteding en het experiment Persoonsvolgende bekostiging en richten we ons op het verbinden van de buitenwereld met Zuidwester en andersom.”

"Samenwerken in de regio opent deuren en mogelijkheden voor onze cliënten."

Nieuwe regio-, zorgmanagers en coaches

De coaches

Anke Bezemer, Yanick van Gastel, Maartje Luiken-Moens, Anniek de Noord en René Keijzer; dat zijn de namen van de coaches van Zuidwester. Op 1 mei 2016 gingen zij enthousiast van start om de zelfverantwoordelijke teams te ondersteunen in hun ontwikkeling. Per regio zijn er twee coaches, zij ondersteunen de teams bij hun ontwikkeling naar zelfverantwoordelijkheid.
Anke en Anniek vertellen hier meer over.

Waarom zelfverantwoordelijkheid?
“Om ervoor te zorgen dat de medewerkers kunnen werken aan verbetering en de juiste zorg en ondersteuning bieden, hebben zij handelingsvrijheid nodig. Dat betekent dat zij snel beslissingen moeten kunnen nemen op de momenten dat het in het belang is van de cliënt. Om die reden heeft Zuidwester er voor gekozen om taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zo veel mogelijk bij de medewerkers neer te leggen.”

De rol van de coach
“Onze rol is om teams te ondersteunen in hun groei naar zelfverantwoordelijkheid. Belangrijk is dat we hierbij goed kijken naar waar het team nu staat. Niet ieder team maakt dezelfde ontwikkeling door. Binnen de organisatie is veel ontwikkeling en een grote betrokkenheid van teams. Wij ervaren openheid en daarmee zijn teams binnen Zuidwester duidelijk klaar om deze stap te kunnen maken.”

Startbijeenkomsten
“De meeste coaches zijn helemaal nieuw binnen de organisatie, voor anderen is alleen de rol van coach nieuw. Wij hebben ons in 2016 dan ook gericht op kennismaken met elkaar, de organisatie en de teams door middel van startbijeenkomsten. Tijdens de startbijeenkomsten legden we onze rol uit, linkten we deze aan de visie van Zuidwester en werd een 0-meting gehouden. Die meting maakte duidelijk waar de teams nu staan en wat zij nodig hebben om de nodige ontwikkeling door te maken.”

Snelle blik in de toekomst
“In 2017 gaan we door op de ingeslagen weg en leggen we nog meer de focus op het doel van de organisatie.”

Ervaringsdeskundigen

Verbinden en ervaring delen

Ervaringsdeskundigen zijn een belangrijk aanspreekpunt voor cliënten en de organisatie. De ervaringsdeskundigen handelen vanuit hun eigen ervaringen als cliënt, en hun eigen normen en waarden. Ze stellen vragen, observeren en vergelijken. Ze beschikken over kennis die anders, uniek en aanvullend is aan de beschikbare kennis en deskundigheid van de zorgprofessionals. In 2016 hebben Michael de Boer en Glenn Ramdayal hun opleiding voor deze rol afgerond en zijn ze gestart als ervaringsdeskundigen.

Jezelf kwetsbaar opstellen
Michael en Glenn praten opgewekt over hun opleiding, maar zijn ook eerlijk; het is een pittig traject. Michael legt uit waarom je niet zomaar ervaringsdeskundige wordt. “Je moet de juiste motivatie hebben. Ook is het heel belangrijk dat je jezelf kwetsbaar durft op te stellen, je moet je echt blootgeven. Gelukkig zorgen leraren dat er een sfeer wordt gecreëerd die openheid ook mogelijk maakt. Door jezelf te leren kennen kun je andere cliënten beter helpen bij hun problemen.”

Verbinden
Ervaringsdeskundigen werken samen met de cliëntvertrouwenspersoon. Samen spelen ze een rol als cliënten hulp nodig hebben. De ervaringsdeskundigen bekijken dit vanuit hun eigen ervaring en kunnen zo een verbinding leggen tussen verschillende partijen. Glenn legt uit dat de ervaringsdeskundigen ook op andere vlakken de verbinding leggen. “Dit jaar heb ik meegeholpen met het opstarten van een kwaliteitsonderzoek. Ik heb geregeld contact met cliënten uit de regio en begrijp vaak net iets beter wat ze bedoelen. Daarnaast staan we op beurzen of testen we bijvoorbeeld producten zoals GetGrip, een app die bedoeld is om grip te krijgen op je emoties.”

Kennismaken
Michael en Glenn zijn op een mooi moment gestart als ervaringsdeskundigen. Net als de rest van de organisatie kunnen ze gelijk kennis maken met nieuwe regio- en zorgmanagers. Terwijl Michael door de gezamenlijke takenlijst van de ervaringsdeskundigen bladert, moet hij even lachen. “Iedere ervaringsdeskundige zet zich in voor een regio van Zuidwester. We gaan in 2017 allemaal kennis maken met de regio- en zorgmanagers van onze regio. Daarnaast zijn we gevraagd om het Leercentrum Zuidwester te helpen bij het ontwikkelen van trainingen. Hier kijken we allemaal naar uit.”

Wil je kennis maken met alle ervaringsdeskundigen? Bekijk onze website voor meer informatie.

Verbinden
Ervaringsdeskundigen werken samen met de clintvertrouwenspersoon. Samen spelen ze een rol als clinten hulp nodig hebben. De ervaringsdeskundigen bekijken dit vanuit hun eigen ervaring en kunnen zo een verbinding leggen tussen verschillende partijen. Glenn legt uit dat de ervaringsdeskundigen ook op andere vlakken de verbinding leggen. Dit jaar heb ik meegeholpen met het opstarten van een kwaliteitsonderzoek. Ik heb geregeld contact met clinten uit de regio en begrijp vaak net iets beter wat ze bedoelen. Daarnaast staan we op beurzen of testen we bijvoorbeeld producten zoals GetGrip, een app die bedoeld is om grip te krijgen op je emoties.

Kennismaken
Michael en Glenn zijn op een mooi moment gestart als ervaringsdeskundigen. Net als de rest van de organisatie kunnen ze gelijk kennis maken met nieuwe regio- en zorgmanagers. Terwijl Michael door de gezamenlijke takenlijst van de ervaringsdeskundigen bladert, moet hij even lachen. Iedere ervaringsdeskundige zet zich in voor een regio van Zuidwester. We gaan in 2017 allemaal kennis maken met de regio- en zorgmanagers van onze regio. Daarnaast zijn we gevraagd om het Leercentrum Zuidwester te helpen bij het ontwikkelen van trainingen. Hier kijken we allemaal naar uit.

Wil je kennis maken met de ervaringsdeskundigen? Bekijk onze website voor meer informatie.

Werken in de driehoek

Kennis en Cultuur

Aan de slag in de driehoek
Binnen Zuidwester is werken in de driehoek een belangrijk basisprincipe. In de kern komt het erop neer dat de cliënt voort komt uit zijn ouders en dat wij als professionals een positie innemen binnen de driehoek samen en in afstemming met de verwant zo goed mogelijk te begeleiden en ondersteunen.  Om deze positie op een goede manier in te nemen, hebben alle medewerkers van Zuidwester tijdens de Kennis & Cultuur bijeenkomsten stilgestaan bij ‘driehoekskunde’. Eind 2016, met verlenging naar 2017, werd tijdens de driehoeksontmoetingen de volgende stap gezet. De bijeenkomsten, waar iedereen binnen de driehoek voor werd uitgenodigd, waren een succes en zijn enthousiast ontvangen door verwanten, cliënten en medewerkers.

Driehoekskunde
Tijdens de Kennis & Cultuurbijeenkomsten heeft Chiel Egberts, orthopedagoog en expert op het gebied van ‘het werken in de driehoek’, een lezing gegeven. Aan de hand van voorbeelden, eigen ervaring maar ook voorbeelden uit de zaal werd het basisprincipe van driehoekskunde uitgelegd. Tijdens de bijeenkomsten werd ook stilgestaan bij de stappen en vordering binnen het projectenprogramma Route 2020.Ook kregen medewerkers ruimte om vragen te stellen aan de Raad van Bestuur.

Ontmoeting in de driehoek
In het najaar zijn in alle regio’s driehoeksontmoetingen georganiseerd waarvoor iedere ‘driehoek’ (cliënt, verwant, professional) is uitgenodigd. Afhankelijk van het bestaande contact binnen de driehoek werd een volgende stap gezet om de relatie te verstevigen. Dit werd gedaan met gebruik van verschillende hulpmiddelen zoals een ‘wensboom’, themakaarten of een droomsessie. Soms was alleen gezamenlijk iets eten en informeel kennismaken al een goede stap vooruit.

Op de volgende pagina’s lees je over een driehoeksontmoeting in Oud-Beijerland en de verwantendag in 2016. >

Werken in de driehoek

Ontmoeting in de driehoek

In Oud-Beijerland heeft het team van groepswoning Merel 9 een gezellige locatie gehuurd en zijn alle cliënten en hun ouders of verwanten uitgenodigd voor een ontmoeting in de driehoek. Nelly van de Berg is werkzaam op Merel 9 en start de bijeenkomst. Na een uitleg over de visie van Zuidwester en een introductie over Dit Vind Ik Ervan! en Mijn Plan vraagt ze Kelly Jane, bewoner van Merel 9, en haar moeder Lia Hofmeester naar voren om iets te vertellen over hun ervaring met het ‘werken in de driehoek’.

“Iedereen heeft zijn eigen dromen en wensen”, start Nelly. “Afhankelijk van je leeftijd, wat je interesses zijn en wat je misschien al hebt bereikt verschillen deze wensen per persoon. Kelly Jane is een jonge meid vol plannen en dromen. Dat bleek al snel toen we samen de onderzoekende dialoog hadden om te starten met Mijn Plan! Je leert elkaar, net als vanmiddag, op een andere manier kennen. Lia en Kelly Jane kennen elkaar natuurlijk al hun hele leven, nu woont Kelly Jane op de Merel en leer ik haar weer op een andere manier kennen. Je kunt veel van elkaar leren.” Lia Hofmeester is ook enthousiast over de samenwerking en Mijn Plan! “Het concept van Mijn Plan is prachtig. Het is heel open en de focus ligt op wat Kelly Jane belangrijk vindt. Nelly kent haar op een andere manier dan ik en weet toch andere dingen over Kelly Jane. Zo leer je elkaar echt beter kennen.”

"Het concept van Mijn Plan is prachtig. Het is heel open en de focus ligt op wat Kelly Jane belangrijk vindt."

Kelly Jane is trots op haar Mijn Plan en nog trotser dat ze haar eerste doel al behaald heeft. “Eén van mijn doelen was dat ik zelf op de fiets naar mijn werk kan fietsen. We hebben met z’n drieën een plan gemaakt hoe ik dat het beste kon aanpakken. Inmiddels ga ik zelf op mijn fiets naar mijn werk.”

Midden in de ruimte staat een houten boom. De wensboom. Nelly legt aan alle aanwezigen uit dat ze hun droom of wens in de boom kunnen hangen. Je mag ook gezamenlijk een wens in de boom hangen. Alle aanwezigen schrijven op hun briefje, in de vorm van een hart, wat hun wens is en al snel hangt de boom vol. Nelly geeft het woord nog even aan Kelly Jane. Wat is haar droom? “Eigenlijk is dit al een beetje een droom van mij. Ik vind het heel fijn dat iedereen gezellig bij elkaar is en dat we elkaar beter leren kennen. Zo leer ik ook meer over de mensen met wie ik samenwoon.” Haar moeder Lia is het met haar dochter eens. “Als ik op bezoek kom bij Kelly Jane leer ik ook de mensen kennen die er wonen en werken. Je komt nooit allemaal tegelijk op bezoek en het is leuk om iedereen zo te leren kennen.”

De wensen uit de wensboom worden met elkaar besproken. Gezamenlijk geniet iedereen nog van een maaltijd. Wie een kijkje neemt in de wensboom ziet dat dit waarschijnlijk niet de laatste ontmoeting in de driehoek was voor Merel 9.

Werken in de driehoek

Themadag Centrale Cliëntenraad

Ieder jaar leggen de Centrale Cliëntenraad en de Raad van Bestuur hun vele vergaderpunten even aan de kant om onderwerpen te bespreken waar normaal gesproken geen of te weinig tijd voor is. Dit jaar stond de themadag in het teken van dagbesteding. Aad van Vliet is voorzitter van de Centrale Cliëntenraad en blij met het initiatief van de themadag.

“We hebben vaak een druk programma en moeten toch met enige tijdsdruk door onze vergaderpunten. Daardoor is het soms lastig echt stil te staan bij belangrijke onderwerpen. Wij wilden als cliëntenraad al langer extra aandacht voor het onderwerp dagbesteding. Wij geloven al langer dat de huidige vorm van dagbesteding beter kan en niet altijd recht doet aan wat de cliënt kan en wil. Dagen zoals de themadag, waarbij we echt de tijd hebben om met elkaar in gesprek te gaan, helpen erg bij het proces om stappen te zetten.”

Dit jaar zaten niet alleen de Raad van Bestuur en de Centrale Cliëntenraad om tafel. Ook de nieuwe zorgmanagers dagbesteding waren aanwezig evenals een vertegenwoordiging van de regiomanagers en Zuidwester voor werk. Daarnaast werd een presentatie gegeven over het onderwerp door Vilans, kenniscentrum voor langdurende zorg.  Aad van Vliet was blij met deze samenstelling. “Als cliëntenraad vonden we het fijn om kennis te maken met het nieuwe management en was het gelijk een mooie kans om te horen wat hun visie is op dagbesteding. We hebben een positief gevoel bij de nieuwe zorgmanagers.”

De nieuwe zorgmanagers dagbesteding zijn regio-overschrijdend een vakgroep begonnen. Uit iedere regio zijn zorgmanagers vertegenwoordigd. Aad van Vliet noemt de sfeer tijdens de themadag open en positief. “Er gebeurt veel in de organisatie en verandering kost tijd. Dit weten wij en we verwachten niet gelijk grote stappen. Wel is afgesproken dat we over een half jaar nog eens met elkaar om tafel gaan. Ook krijgen we van onze achterban terug dat er al kleine veranderingen merkbaar zijn.”

Kijk voor meer informatie en voor contact met de Centrale Cliëntenraad op deze pagina.  

"Als cliëntenraad vonden we het fijn om kennis te maken met het nieuwe management en was het gelijk een mooie kans om te horen wat hun visie is op dagbesteding."

Klachtenregeling 2016

Zuidwester heeft sinds 1 januari 2017 drie nieuwe klachtenregelingen; een voor cliënten op grond van de Wet langdurige zorg en Bopz¹, een voor cliënten op grond van de Jeugdwet en Bopz en een voor cliënten van Zuidwester voor Werk. De nieuwe regelingen zijn een gevolg van de nieuwe wet Kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkggz), die sinds 2016 geldt. Sinds 1 januari is de klachtenfunctionaris gestart. Alex Hey, en zijn vervanger Frits Nienkemper, zijn het laagdrempelig aanspreekpunt voor cliënt en verwant.

De klachtenfunctionaris heeft als taak te bemiddelen tussen de klager en de aangeklaagde en heeft als doel de relatie te herstellen. Mocht dit om enige reden niet lukken, dan kan de klager een beroep doen op de nieuwe klachtencommissie cliënten die in samenwerking met zorgaanbieder Ipse de Bruggen in 2016 is vormgegeven en per 1 februari 2017 is ingesteld.

Er is formeel afscheid genomen van de oude klachtencommissie cliënten van Zuidwester, waarbij de voorzitter en de leden door de Raad van Bestuur werden bedankt voor hun grote inzet en betrokkenheid de afgelopen jaren.  

De definitieve klachtenregeling en de jaarverslagen van 2016 kun je downloaden op onze website¹Bopz = De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

"De nieuwe regelingen zijn een gevolg van de nieuwe wet Kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkggz), die sinds 2016 geldt."

Hoogtepunten 2016

Hoogtepunten

Expertisecentrum verbouwt de Meerpaal

5 februari

Omschrijving: In februari is er gestart met het verbouwen van de Meerpaal, een locatie waar het Expertisecentrum Zuidwester gebruik van maakt. Met de verbouwing wordt het behandelcentrum van Zuidwester gemoderniseerd. Na de verbouwing verhuizen ook de gedragsdeskundigen en medische dienst naar de Meerpaal waar dan alle diensten van het Expertisecentrum centraal gehuisvest zijn.

Start projecten Mijn plan en Dit vind ik ervan!

8 maart

Omschrijving: Dit Vind Ik Ervan! en Mijn Plan zijn binnen Zuidwester de nieuwe methodieken om de ondersteuningsvraag van de cliënt vast te leggen en de cliëntervaring te onderzoeken. Het eerste start met de onderzoekende dialoog met de cliënt en/of zijn netwerk: wat is belangrijk voor de cliënt en hoe kan de zorg- en dienstverlening hierop aansluiten? Wat de cliënt wil is leidend en er hoeft nog even niets te worden opgelost. Als de cliënt al gebruik maakt van onze dienstverlening, wordt Dit Vind Ik Ervan! gebruikt als cliëntervaringsonderzoek. Alles wat is gedeeld kan gebruikt worden voor Mijn Plan, het ondersteuningsplan van Zuidwester.

Lees over de ervaringen van onze medewerkers.

Opening Cruyff Court terrein Hernesseroord in Middelharnis

14 april

Omschrijving: Op 14 april om 14.14 uur werd op het terrein Hernesseroord van Stichting Zuidwester het Cruyff Court officieel in gebruik genomen. Het sportieve programma, het heerlijke weer en de vele aanwezigen maakten van de opening een groot feest. De Cruyff Foundation heeft als doel sport en spel toegankelijk te maken voor iedereen. Het special Cruyff Court biedt veel verschillende mogelijkheden voor mensen met en zonder beperking om te sporten.
Lees meer over de opening.

24 mei

Omschrijving: De weg naar zelfverantwoordelijkheid is geen rechte, het vraagt veel van medewerkers om de nieuwe manier van werken eigen te maken. Om hierin te ondersteunen startte Zuidwester vorig jaar het Kennis & Cultuur traject. Mei 2015 vond de eerste van een reeks Kennis & Cultuurbijeenkomsten voor medewerkers plaats. Tijdens de bijeenkomsten gaf Chiel Egberts, specialist op het gebied van driehoekskunde, een lezing.. Het tweede deel van de Kennis & Cultuur bijeenkomsten was het aan de medewerkers zelf om de volgende stap binnen de driehoek op hun eigen woning of dagbestedingslocatie te zetten. De zogenoemde 'driehoeksontmoetingen' waren een groot succes dat in 2017 wordt vervolgd.

EmotieApp GetGrip

1 juni

Omschrijving: De EmotieApp heeft een eigen naam gekregen: GetGrip. Cliënten en medewerkers van Zuidwester hebben gezamenlijk voor deze naam gekozen. Het belangrijkste doel van de App is dat cliënten meer grip krijgen op hun eigen emoties en gedrag. Vandaar dat er gekozen is voor deze naam. Deze applicatie is een innovatie en een aanvulling op de al in de markt bestaande emotiekaarten, die door behandelaars in onder andere de gehandicaptensector tot nu toe gebruikt werden. De EmotieApp is een idee van Stichting Zuidwester.

Opening Eigenz steunpunt Goes

8 juni

Omschrijving: Eigenz Zuidwester opende op 8 juni officieel Steunpunt Eigenz in Goes. Een moment om kennis te maken met het steunpunt en de medewerkers van Eigenz. Eigenz ondersteunt mensen met een beperking in hun eigen omgeving. Het Steunpunt in Goes aan de Joseph Lunslaan in het wijkgebouw Goes-Noord is al een aantal maanden open voor cliënten. Makkelijk, dichtbij en laagdrempelig!

Lees meer over de opening.

Overzicht routeplanner 2020

9 juli 2015

Omschrijving: Binnen Zuidwester kan niemand meer om Route 2020 heen. Het projectenprogramma is een reis die wij met elkaar maken om onze doelstellingen richting het jaar 2020 waar te maken. Deze reis wordt met projecten ondersteund. De routeplanner maakt per jaar inzichtelijk welke inspanningen en projecten er nodig zijn om de ambities te realiseren. Co-creatie en lerend verbeteren zijn belangrijke tools die wij hierbij inzetten. De routeplanner geeft inzicht in de projecten waaraan gewerkt werd in 2016 en welke groepen hierbij betrokken zijn. Bekijk de routeplanner

Brainstorm Speeltuun terrein Hernesseroord

29 juni

Omschrijving: De ontwikkeling van het terrein Hernesseroord gaat ook in 2016 door. Een onderdeel hiervan is de Speeltuun. Op 29 juni was er een inspraakmiddag waar omwonenden en hun kinderen konden meedenken over de speel- en ontmoetingsplek.

Eerste certificaten leergangen en ondersteuningslijnen

7 juli

Omschrijving: Na 13 lesdagen, 98 lesuren en nog eens 84 uur huiswerk namen vanmiddag, op 7 juli, 34 deelnemers van de leergangen ZelfVerzorgd en Zelfactief/Zelfgeregeld hun certificaat in ontvangst. De leergangen zijn leertrajecten waarin medewerkers leren hoe de persoonlijk begeleider samen met het team de aanwezige kennis kan vergroten om te werken vanuit de ondersteuningsvraag van de cliënt en de ondersteuningslijn die daar antwoord op geeft. Maar wat zijn ondersteuningslijnen eigenlijk? En nog belangrijker, wat is de toegevoegde waarde voor de cliënt?

Lees dit interview om antwoord te krijgen op deze vragen.

Nieuwe website Expertisecentrum Zuidwester

24 augustus

Omschrijving: Sinds 24 augustus heeft het Expertisecentrum Zuidwester een nieuwe website www.zuidwester.org/expertisecentrum. De specialisten van ons Expertisecentrum bieden gespecialiseerde zorg, behandeling, begeleiding en advies, aan mensen met een verstandelijke beperking en mensen met lichte tot complexe problematiek. Op de website vind je meer informatie over ons aanbod.

Management Development traject

12 september

Omschrijving: Maandag 12 september startten alle leidinggevenden met het Management Developmenttraject. Dit traject moet de managers en bestuurders ondersteuning bieden bij de veranderingen die Zuidwester maakt richting 2020. Het traject wordt extern begeleid en beslaat gedurende een jaar meerdere dagen. Kennismaking met elkaar speelt een belangrijke rol, omdat het afgelopen jaar veel nieuwe leidinggevenden zijn gestart binnen Zuidwester. Belangrijke bespreekthema's zijn het 'werken vanuit de bedoeling', dienend leiderschap en lean.

Zuidwester opent verjaardagswinkel Hipperdepip

6 oktober

Omschrijving: Op donderdag 6 oktober opende Hipperdepip, de eerste verjaardagswinkel in Goes, haar deuren. Hipperdepip is een dagbestedingslocatie waar cliënten van Stichting Zuidwester onder andere traktaties en cadeautjes maken. Dat maakt Hipperdepip uniek. De feestelijke opening werd druk bezocht door cliënten van Zuidwester en andere belangstellenden. Daarna werd er op de nieuwe winkel getoast. Hipperdepip is het juiste adres voor traktaties, cadeautjes om na afloop van een kinderfeestje te geven of een attenties voor jarigen. Want zeg nu zelf, hoe fijn is het als je bij tijdgebrek kant-en-klare traktaties kunt kopen? Of, als je zelf iets minder creatief bent, de juf of meester met een cadeautje te bedanken voor het schooljaar? Ook kun je er terecht voor verjaardagsaankleding zoals slingers, borden en bekers.

Lees meer over de opening

Planvorming Het Keeten Middelharnis

20 oktober

Omschrijving: Met de sloop van het oude restaurant Kombuis en het magazijn is er weer een volgende stap gezet in het verder ontwikkelen van het terrein Hernesseroord in Middelharnis. Op de lege plek die daar is ontstaan, komt onder de projectnaam ‘Het Keeten’ een mooie nieuwbouwlocatie voor cliënten van Hernesseroord.

Lees meer over ‘Het Keeten’.

Kwaliteitsrapport Zuidwester

1 november

Omschrijving: Afgelopen jaar stak Zuidwester veel tijd in het verbeteren van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. We deden ook mee met de ‘proeftuinen Kwaliteit’ van de VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland). In dat project werkten 24 organisaties samen aan drie bouwstenen voor een nieuw kwaliteitskader: de dialoog met de individuele cliënt, het monitoren van cliëntervaringen en zelfreflectie in de teams. Met de wensen vanuit de driehoek ‘cliënt, ouder/verwant en medewerker’ als uitgangspunt kwamen we via de teams tot regionale kwaliteitsrapporten. Samen vormt dit een kwaliteitsrapport voor de gehele organisatie, dat op 1 november bij de VGN is aangeleverd.

Download hier het uitgebreide kwaliteitsrapport.

Kerngegevens

Medezeggenschap


Zuidwester heeft medezeggenschapsraden die advies geven en waar nodig hun invloed uitoefenen. De Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad hebben in 2016 een belangrijke rol gespeeld bij projecten zoals Dit Vind Ik Ervan! en Mijn Plan, en ook bij het aantreden van het nieuwe management. Op deze pagina zijn de jaarverslagen van beide medezeggenschapsraden te vinden.

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) is een adviesorgaan voor de Raad van Bestuur en vertegenwoordigt de medewerkers van Zuidwester. De OR overlegt met management en Raad van Bestuur namens het personeel over het stichtingsbeleid in het algemeen en de personeelsbelangen in het bijzonder.

De belangrijkste punten uit het jaarverslag 2016 in het kort:

  • Naast de onderwerpen die in het kader van de Wet op de ondernemingsraad (WOR) aan de OR werden voorgelegd, werd veel aandacht en energie besteed aan onderwerpen die samenhingen met het meerjarenbeleidsplan Route 2020.
  • Tevens werd vanuit de OR als toehoorder deelgenomen aan zogenoemde "tijdelijk werkzame teams" (TWT's).
  • Aan het eind van het jaar werd met instemming van de OR een nieuw sociaal kader vastgesteld. Dit sociaal kader is gebaseerd op de resultaten van zogenoemde regionale focusgroep gesprekken die op initiatief van de OR werden georganiseerd.
  • Via het POO (Provinciaal Overleg Ondernemingsraden) werden contacten onderhouden met ondernemingsraden van collega instellingen in Zuid-Holland.
  • De OR heeft in 2016 negenmaal onderling vergaderd. Er werd een extra vergadering gehouden over het onderwerp capaciteit- en roostermanagement, een nieuwe methode van roosteren die moet zorgen voor een betere match tussen vraag en aanbod van kennis en expertise Daarnaast waren er negen overlegvergaderingen met de bestuurders.

Download jaarverslag 2016 OR Zuidwester

Centrale Cliëntenraad

De Cliëntenraad heeft informatierecht, adviesrecht, instemmingsrecht en initiatiefrecht. De structuur van deze medezeggenschap volgt zoveel mogelijk de structuur van de organisatie. Zo zijn er de Centrale Cliëntenraad, regionale cliëntenraden en verschillende familie- en bewonersraden. Daar waar cliënten niet in staat zijn deel te nemen aan een cliëntenraad, worden ouders/vertegenwoordigers verzocht namens hen op te treden.

De belangrijkste punten uit het jaarverslag in het kort:

  • Zuidwester is in de loop van 2016 overgegaan op een andere regio-indeling. De bestaande cliëntenraad (CR) in de voormalige regio Zuid-Holland Zuid vormt de CR voor de regio Voorne-Putten. Voor de regio Hoeksche Waard/Rotterdam en West-Brabant is nog geen cliëntenraad ingesteld. Behalve in de regio West-Brabant zijn wel overal bewonersraden actief.
  • Alle raden hebben in 2016 regelmatig overleg gevoerd met het regiomanagement of de Raad van Bestuur (RvB).In 2016 heeft de CCR zes maal regulier vergaderd met de RvB. Bij twee van die vergaderingen was een delegatie van de Raad van Toezicht (RvT) aanwezig.
  • In 2016 heeft de CCR zes maal regulier vergaderd met de RvB. Er was een extra overleg van de CCR en de RvB over de jaarrekening 2015, over de begroting en het jaarplan voor 2017.
  • De CCR is betrokken bij de regionale kennis- en cultuurdagen die in de tweede helft van 2016 plaatsvonden om het werken vanuit de driehoek binnen de zorg te verbeteren.
Download jaarverslag 2016 CCR Zuidwester