Home In memoriam Ria Versteeg

In memoriam Ria Versteeg

17/12/2020

Op 6 december jl. is op 79-jarige leeftijd mevrouw M.M. Versteeg- Valster (Ria), voorzitter van Stichting De Brugh, overleden.

Voor diegenen die niet weten wat Stichting De Brugh precies is even een korte uitleg. De Brugh is de stichting die in 1974 door verwanten op verzoek van de toenmalige directeur van Hernesseroord is opgericht. Doel van de stichting was het bevorderen en financieren van recreatiemogelijkheden voor de cliënten van Hernesseroord. Een eerste doel voor de stichting was de realisatie van een vakantiewoning voor de cliënten. Deze werd gerealiseerd in Oostvoorne, De Boegspriet. Verder zette de stichting zich in voor aanschaf van allerlei spelmateriaal, duo fietsen, schommels, etc.

Ria heeft zich ruim 40 jaar vol overtuiging ingezet voor De Brugh. Eerst als penningmeester, daarna als voorzitter/ secretaris en later 16 jaar als voorzitter. Ze besteedde, zeker als voorzitter, veel tijd en aandacht aan het promoten van de stichting om zo de benodigde financiën voor De Brugh te verwerven. Menigmaal reisde ze, al dan niet vergezeld door De Roffels, af naar Rotterdam- Schiebroek om daar het contact met Blok's Paperwork warm te houden, omdat die groep enthousiaste mensen door het ophalen van oud papier heel veel geld schonken aan De Brugh.

Het in stand houden van De Boegspriet stond hoog op haar agenda. Het ging haar dan ook aan het hart , dat er steeds minder gebruik werd gemaakt van De Boegspriet. De Brugh moest wel steeds de onderhoudskosten opbrengen, terwijl daar vrijwel geen opbrengsten meer tegenover stonden. Zij besloot toen, gesteund door de andere bestuursleden, de vakantiewoning af te stoten. Gelukkig was De Open Ankh, de toenmalige overkoepelende organisatie van Zuidwester, bereid De Boegspriet over te nemen en te verhuren aan Zuidwester.

Ria hield nauwlettend in de gaten of de vervulling van wensen van groepen door De Brugh wel pasten binnen wat statutair mogelijk was.  Ze was een zeer betrokken bestuurder die de touwtjes graag strak in handen hield. En ze liet zeker niet over haar heen lopen. Maar het was als bestuursleden goed samenwerken met haar. De Brugh was haar kindje en dat liet ze zich niet afnemen. Dat bleek onder meer toen door Zuidwester het verzoek werd gedaan om te fuseren met de Stichting Vrienden van Zuidwester die in 2002 was opgericht. Maar van fuseren kon volgens haar geen sprake zijn gelet op de doelstellingen van De Brugh, zoals verwoord in haar statuten. Door de komst van Vrienden van Zuidwester stopte De Brugh wel met het vervullen van wensen van de Zuidwester- groepen. Dat was, vond ze, nu een taak van die stichting.

Maar, omdat na de verkoop van De Boegspriet De Brugh over een flink kapitaal beschikte, werd besloten van de opbrengst daarvan ieder jaar een bedrag per cliënt te schenken aan de familieraden en evenementencommissies en bij gebrek daaraan als geoormerkt geld aan de verschillende regio's, te besteden conform de statuten van De Brugh. Ook hierin was Ria strikt. Als groepen zich daar niet aan hielden , werden ze op hun vingers getikt. Het deed haar overigens wel pijn dat door de lage rentestand van de laatste jaren flink moest worden ingeteerd op het vermogen van De Brugh.

De Brugh en de cliënten van Zuidwester zijn Ria Versteeg bij haar werk voor de stichting, achter de schermen bij gestaan door haar man Piet, heel veel dank verschuldigd voor alles wat zij voor hen heeft mogen betekenen. Het is mede aan haar (financiële) beleid te danken dat De Brugh er nog steeds is.

Ook wij zullen haar node missen.

Namens het bestuur,
Aad van Vliet, secretaris