Home No-Risk-Polis

No-Risk-Polis

Wil je iemand met een arbeidshandicap of ziekte aannemen? Dan kun je gebruikmaken van de No-Risk-Polis. Voor werknemers met een ziekte of handicap betaalt UWV soms een Ziektewetuitkering. De Ziektewetuitkering dekt een groot deel van de loonkosten van de zieke werknemer.

De no-riskpolis geldt in de situaties hieronder automatisch voor de werknemer:
• Hij heeft bij het begin van zijn dienstverband een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering. In de beslissing die de werknemer heeft gekregen staat dat de no-riskpolis voor hem geldt.
• Zijn aanvraag voor een WIA-uitkering is afgewezen. In de afwijzingsbrief staat dat een nieuwe werkgever gebruik kan maken van de no-riskpolis.
• Hij kreeg ooit een Wajong-uitkering.
• Hij had tijdens de Wet Rea, Wet op de (re-)integratie arbeidsgehandicapten, een arbeidshandicap. Ook heeft hij een verklaring van de gemeente of UWV dat hij moeite heeft met werken of het vinden van werk.
• Hij is voor 2015 bij je in dienst gekomen. De gemeente was toen verantwoordelijk voor zijn re-integratie. Hij heeft ook een verklaring van UWV dat hij een arbeidshandicap heeft.
• Hij is voor 8 juli 1954 geboren, heeft langer dan 52 weken een WW-uitkering en is vanuit de WW bij jou in dienst gekomen. Hij krijgt dan na 13 weken ziekte een Ziektewet-uitkering.
• Hij valt onder de doelgroep van de banenafspraak.
• Hij kreeg van zijn gemeente een IOAW-, IOAZ-, Anw-uitkering of bijstandsuitkering (Participatiewet). En hij is na 1 januari 2015 bij jou gaan werken na begeleiding of bemiddeling door de gemeente. UWV heeft ook vastgesteld dat de werknemer minder dan het minimumloon kan verdienen.
• Hij heeft problemen (gehad) door zijn ziekte of handicap bij het volgen van onderwijs. En hij komt binnen 5 jaar na afloop van het onderwijs bij jou in dienst. In deze situatie moet de werknemer wel een no-riskverklaring aanvragen bij UWV. Daarin staat dat de no-riskpolis voor hem geldt.
• Hij is opgenomen in het doelgroepregister omdat:
- Zijn Wajong-aanvraag is afgewezen tussen 10 september 2014 en 1 juli 2015;
- Hij tussen 10 september 2014 en 18 juli 2015 behoorde tot de doelgroep schoolverlaters in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) of praktijkonderwijs (pro) of op een entree-opleiding in het mbo.
• Hij had op 31 december 2014 een WSW-indicatie.
• Hij is bij jou gedetacheerd in een artikel 7 WSW-dienstverband.
• Hij werkte voordat hij bij jou in dienst kwam in een beschutte werkplek bij de gemeente, in een artikel 2 WSW-dienstverband.

Aanvragen no-riskpolis niet nodig
Je hoeft de no-riskpolis niet van tevoren aan te vragen voor de werknemer. Op het moment dat de werknemer ziek wordt, geef je op het formulier aan dat voor hem de no-riskpolis geldt. Het UWV beoordeelt dan of hij op basis van de no-riskpolis een Ziektewetuitkering kan krijgen.

Wanneer meld ik mijn werknemer ziek?
Als de werknemer ziek wordt, geef dit dan op tijd aan het UWV door. Doe dit bij voorkeur online via Digipoort of de Verzuimmelder. Meld de werknemer ziek binnen 6 weken nadat hij ziek is geworden. Het is belangrijk dat je de ziekteaangifte precies op tijd doet, omdat je anders een boete kunt krijgen van maximaal € 455,00.
Let op: had je de zieke werknemer nog niet ziek gemeld binnen de termijn van 6 weken en is hij alweer beter? Dan doe je de ziekmelding gelijk met de betermelding en binnen 2 dagen nadat hij zich bij jou beter heeft gemeld.

Hoelang geldt de no-riskpolis?
De no-riskpolis geldt meestal 5 jaar. Het UWV betaalt een Ziektewetuitkering als de werknemer ziek wordt binnen 5 jaar vanaf de start van zijn dienstverband. In bijzondere situaties kan de werknemer een verlenging van nog eens 5 jaar aanvragen. Bijvoorbeeld als hij al een ernstige ziekte had.

De no-riskpolis geldt zolang de werknemer werkt, als de werknemer:
• Wajong heeft of heeft gehad.
• bij je in een artikel 7 WSW-dienstverband gedetacheerd is.

De no-riskpolis geldt van 1 januari 2015 tot 1 januari 2021 als de werknemer:
• een WSW-indicatie van UWV heeft.
• Na 1 januari 2015 bij je is gaan werken als gevolg van begeleiding of bemiddeling door de gemeente. UWV heeft daarnaast vastgesteld dat de werknemer minder dan het wettelijk minimumloon kan verdienen of hij doet ‘beschut’ werk.