Home Premiekortingen

Premiekortingen

Informatie over premiekorting oudere werknemer

Voor wie is de mobiliteitsbonus?
Premiekorting, wordt ook wel mobiliteitsbonus genoemd. Als werkgever kun je als je een werknemer van 56 jaar of ouder in dienst neemt een korting krijgen op de premies, die je aan de Belastingdienst moet betalen.
Deze korting is maximaal € 6000 per jaar en krijg je als werkgever voor een periode van maximaal 3 jaar. Werkt de werknemer minder dan 36 uur per week, dab wordt de premiekorting evenredig verlaagd. De premiekorting kan ook nooit meer zijn dan het bedrag aan premies dat je als wergever betaalt.

Voorwaarden zijn dat de werknemer één van de volgende uitkeringen heeft:
• Werkloosheidsuitkering (WW, IOW, wachtgeld)
Hier valt ook een uitkering onder waarmee UWV de betalingsverplichting overneemt van een werkgever die zelf het loon, vakantiegeld en dergelijke niet meer kan betalen.
• Arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wet Wajong, Waz, Wamil)
• Nabestaandenuitkering (Anw)
Voor de werknemer die recht had op een Anw-uitkering, gelden als extra eisen dat degene voordat deze in dienst kwam, ten minste 2 jaar recht had op de nabestaandenuitkering en dat degene in die periode geen arbeidsinkomen had.
• Inkomensondersteuning Wet Wajong
• Bijstandsuitkering (Participatiewet, IOAW, IOAZ)
• Uitkeringen op grond van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

Wanneer kun je de mobiliteitsbonus toepassen?
Vanaf het moment dat de werknemer in dienst komt, kun je de premiekorting toepassen zolang de dienstbetrekking bestaat, maar maximaal 3 jaar en uiterlijk tot de maand waarin de werknemer de AOW-leeftijd bereikt.
Voor de premiekorting oudere werknemer maakt het niet uit of de werknemer een tijdelijk of een vast dienstverband heeft. Verder mag de werknemer naast de dienstbetrekking ook een uitkering hebben. En ook de hoogte van de uitkering die de werknemer had voordat hij bij jou in dienst kwam, is niet van belang: het mag ook een gedeeltelijke uitkering zijn.

Doelgroepverklaring
Wil je de premiekorting oudere werknemer toepassen, dan moet je een doelgroepverklaring van een uitkeringsinstantie (bijvoorbeeld UWV of de gemeente) hebben, waaruit blijkt dat jouw nieuwe werknemer, direct voor hij bij jou in dienst treedt, recht had op een uitkering. Je bewaart de verklaring bij jouw loonadministratie. De werknemer vraagt de doelgroepverklaring bij zijn uitkeringsinstantie aan. Als werkgever kun je de verklaring ook zelf aanvragen als de werknemer je daarvoor machtigt.

Informatie over de procedure voor het aanvragen van zo'n doelgroepverklaring vind je op www.uwv.nl, www.abp.nl of www.svb.nl. Als de werknemer recht had op een uitkering van een gemeente, kun je het best contact opnemen met die gemeente.

Let op: Had de voor een werknemer vóór 1 januari 2015 al recht op de premiekorting oudere werknemer, dan hoef je als werkgever voor deze werknemer geen doelgroepverklaring te hebben.

Leeftijdsgrens premiekorting oudere werknemer: overgangsrecht
Per 1 januari 2015 is de leeftijdsgrens van de premiekorting oudere werknemer verhoogd van 50 jaar naar 56 jaar. Voor bestaande gevallen geldt overgangsrecht. Voor werknemers voor wie je op 31 december 2014 de premiekorting oudere werknemer al toepaste, blijft de premiekorting gelden.

Samenloop met premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer
Je mag de premiekorting oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer niet tegelijk toepassen. Heb je voor een werknemer tegelijk recht op de premiekorting oudere werknemer en op de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer, dan pas je alleen de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer toe.

Geen recht op premiekorting oudere werknemer
Je hebt geen recht of niet opnieuw recht op de premiekorting oudere werknemer:
• Voor een werknemer van wie de dienstbetrekking is geëindigd en voor wie je tijdens deze dienstbetrekking geen recht had op de premiekorting oudere werknemer en die binnen 6 maanden weer bij jou in dienst treed.
• Voor een werknemer die je al in dienst hebt en die meer uren gaat werken of een andere functie krijgt.
Het al bestaande recht op premiekorting voor deze werknemer loopt wel gewoon door. De premiekorting kan bij een urenuitbreiding hoger worden.
• Bij direct opeenvolgende dienstverbanden, bijvoorbeeld als je een tijdelijk contract verlengt (er is dan geen sprake van een nieuwe dienstbetrekking).
Het eventueel al bestaande recht op premiekorting voor deze werknemer loopt wel gewoon door.
• Voor dienstbetrekkingen die op grond van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) volledig gesubsidieerd zijn of die vallen onder zogenoemd beschut werk op grond van de Participatiewet.
Is de dienstbetrekking deels gesubsidieerd, dan kom je wel in aanmerking voor de premiekorting oudere werknemer.

Premiekorting oudere werknemer toepassen
Je hoeft ons geen toestemming te vragen om de premiekorting oudere werknemer toe te passen.
De premies werknemersverzekeringen waarmee je de premiekorting verrekent, mogen betrekking hebben op andere werknemers dan de werknemer(s) voor wie je recht hebt op de premiekorting oudere werknemer.

Je neemt een werknemer opnieuw in dienst na een volledige premiekortingsperiode
Het kan zijn dat je de dienstbetrekking beëindigt van een werknemer voor wie je de premiekorting oudere werknemer hebt toegepast voor de maximale periode van 3 jaar. Als je deze werknemer binnen 3 jaar na afloop van de premiekortingsperiode opnieuw in dienst neemt, mag je voor deze werknemer de premiekorting oudere werknemer niet meer toepassen.

Je neemt een werknemer opnieuw in dienst na een onvolledige premiekortingsperiode
Een onderbreking van het dienstverband tijdens een lopende premiekortingsperiode kan gevolgen hebben voor de periode waarin je de premiekorting oudere werknemer mag toepassen. Die gevolgen zijn afhankelijk van de duur van de onderbreking.
Als het dienstverband minder dan 3 maanden is onderbroken, ga je ervan uit dat de dienstbetrekking niet is onderbroken. Je telt de premiekortingsperioden voor en na de onderbreking bij elkaar op totdat je de premiekorting 3 jaar hebt toegepast.
Als het dienstverband 3 maanden of langer is onderbroken, maar niet langer dan 3 jaar, wordt de premiekortingsperiode niet verlengd. Deze blijft maximaal 3 jaar. In de periode waarin het dienstverband is onderbroken, mag je de premiekorting niet toepassen.
Als het dienstverband langer dan 3 jaar is onderbroken en je ex-werknemer opnieuw bij jou in dienst treedt, gaat een nieuwe premiekortingsperiode van 3 jaar in als je aan de voorwaarden voldoet op het moment waarop de werknemer in dienst treedt.

De werknemer neemt volledig onbetaald verlof
Heb je een werknemer in dienst voor wie je de premiekorting oudere werknemer toepast en neemt deze werknemer volledig onbetaald verlof op? Dan heb je tijdens deze periode geen recht op de premiekorting oudere werknemer. De korting is namelijk gekoppeld aan het aantal overeengekomen of uitbetaalde uren. Bij onbetaald verlof is het aantal overeengekomen uren nul.
Bij onbetaald verlof gelden dezelfde regels als bij een tijdelijke onderbreking van de dienstbetrekking:
• Als het dienstverband minder dan 3 maanden is onderbroken, ga je ervan uit dat de dienstbetrekking niet is onderbroken. Je telt de premiekortingsperioden voor en na het onbetaalde verlof bij elkaar op totdat je de premiekorting 3 jaar hebt toegepast.
• Als het dienstverband 3 maanden of meer is onderbroken, maar niet langer dan 3 jaar, wordt de premiekortingsperiode niet verlengd. Deze blijft maximaal 3 jaar. In de periode waarin het dienstverband is onderbroken, mag je de premiekorting niet toepassen.
• Als het dienstverband langer dan 3 jaar is onderbroken, dan gaat op het moment dat de werknemer zijn werk hervat, een nieuwe premiekortingsperiode van maximaal 3 jaar in als je aan de voorwaarden voldoet.
De dienstbetrekking blijft tijdens het onbetaald verlof wel bestaan.

De werknemer werkt niet meer
Als de (oudere) werknemer nog wel in dienst is, maar niet meer werkt, bijvoorbeeld omdat hij een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft, dan heb je geen recht op de premiekorting oudere werknemer.

Je neemt een onderneming over
Als je een onderneming volledig of deels overneemt, dan gaan er misschien werknemers naar jou over voor wie de oude werkgever premiekorting toepaste. Je kunt dan de premiekorting voor de resterende periode overnemen. Van overname van een onderneming is sprake bij een fusie of splitsing, maar bijvoorbeeld ook bij het inbrengen van een eenmanszaak of vennootschap onder firma in een bv. Er is geen sprake van overname van een onderneming in geval van een faillissement. Je moet dan bepalen of je voor de werknemers van de failliete onderneming recht heeft op premiekorting.

Meer informatie
Meer informatie over de voorwaarden, de hoogte en de verrekening van de mobiliteitsbonus vind je op ondernemersplein.nl

Meer informatie kun je ook vinden op de website van de belastingdienst. 

Hoe kun je de premiekorting toepassen?
Je past de premiekorting zelf toe bij de aangifte loonheffingen.Informatie over premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer

Voor wie is de mobiliteitsbonus?
Als werkgever kun je als je een arbeidsgehandicapte in dienst neemt een korting krijgen op de premies je aan de Belastingdienst moet betalen.
Deze korting is maximaal € 2.000 per jaar en als werkgever krijg je deze voor een periode van maximaal 3 jaar.
Werkt de werknemer minder dan 36 uur per week, dan moet je de premiekorting evenredig verlagen. De premiekorting kan ook nooit meer zijn dan het bedrag aan premies dat je betaalt.

Voorwaarden zijn, dat de werknemer één van de volgende uitkeringen heeft:
• Werkloosheidsuitkering (WW, IOW, wachtgeld)
Hieronder valt ook een uitkering waarmee UWV de betalingsverplichting overneemt van een werkgever die zelf het loon, vakantiegeld en dergelijke niet meer kan betalen.
• Arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wet Wajong, Waz, Wamil)
• Nabestaandenuitkering (Anw)
Voor de werknemer die recht had op een Anw-uitkering, gelden als extra eisen dat hij voordat hij in dienst kwam, ten minste 2 jaar recht had op de nabestaandenuitkering en dat hij in die periode geen arbeidsinkomen had.
• Inkomensondersteuning Wet Wajong
• Bijstandsuitkering (Participatiewet, IOAW, IOAZ)
• Uitkeringen op grond van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
Wanneer kunt je de mobiliteitsbonus toepassen?
Vanaf het moment dat de werknemer in dienst komt, kun je de premiekorting toepassen zolang de dienstbetrekking bestaat, maar maximaal 3 jaar en uiterlijk tot de maand waarin de werknemer de AOW-leeftijd bereikt. De werknemer naast de dienstbetrekking ook een uitkering hebben. En ook de hoogte van de uitkering die de werknemer had voordat hij bij jou in dienst kwam, is niet van belang: het mag ook een gedeeltelijke uitkering zijn.

Doelgroepverklaring
Wil je de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer toepassen, dan heb je geen doelgroepverklaring van een uitkeringsinstantie (bijvoorbeeld UWV of de gemeente) nodig.

Samenloop met premiekorting oudere werknemer
Je mag de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer en de premiekorting oudere werknemer niet tegelijk toepassen. Heb je voor een werknemer tegelijk recht op de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer en op de premiekorting oudere werknemer, dan pas je alleen de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer toe.

Geen recht op premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer
Je hebt geen recht op de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer:
• Voor een werknemer van wie de dienstbetrekking is geëindigd en voor wie je tijdens deze dienstbetrekking geen recht had op de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer en die binnen 6 maanden weer bij je in dienst treedt.
• Voor dienstbetrekkingen die op grond van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) volledig gesubsidieerd zijn of die vallen onder zogenoemd beschut werk op grond van de Participatiewet. Is de dienstbetrekking deels gesubsidieerd, dan kom je wel in aanmerking voor de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer.

Je neemt een werknemer in dienst
Je kunt de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer toepassen als je een werknemer in dienst neemt die hoort tot één van de doelgroepen van de Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbe- perkten.
Die doelgroepen zijn:
• De werknemer die niet in staat is om 100% van het wettelijk minimumloon te verdienen en onder verantwoordelijkheid van de gemeente naar werk wordt begeleid.
• De werknemer met een Wiw-baan (Wet inschakeling werkzoekenden) of een ID-baan (In- en doorstroombaan).
• De werknemer die recht heeft op een uitkering of arbeidsondersteuning op grond van de Wet Wajong.
• De werknemer die vóór 1 januari 2015 geïndiceerd is of voor die datum een nog geldige indicatiebeschikking heeft gekregen op grond van artikel 11 van de Wet sociale werkvoorziening.

Je kunt de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer ook toepassen als je een werknemer in dienst neemt en er direct voordat hij in dienst komt, sprake is van één van de volgende situaties:
1. De werknemer heeft recht op een WIA-uitkering (een WGA- of een IVA-uitkering).

2. UWV heeft in een arbeidskundig onderzoek bij de werknemer vastgesteld dat hij tegelijkertijd voldoet aan de volgende 4 voorwaarden:
• De werknemer was op de 1e dag na afloop van de wachttijd van de WIA (of van het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) voor minder dan 35% arbeidsongeschikt, waardoor hij niet in aanmerking kwam voor een WIA-uitkering.
• De werknemer was 11 weken voor het einde van de wachttijd (of van het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) nog in dienst bij dezelfde werkgever(s) die hij had toen hij ziek werd.
• De werknemer was op de 1e dag na afloop van de wachttijd van de WIA (of van het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) niet in staat eigen of passend werk te doen bij de werkgever bij wie hij zich ziek gemeld had.
• De werknemer komt bij jou in dienst binnen 5 jaar na de dag waarop de wachttijd (of het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) is geëindigd.

3. De werknemer is jonger dan 18 jaar, heeft door ziekte of handicap problemen gehad bij het volgen van onderwijs en komt binnen 5 jaar na afronding van dat onderwijs bij jou in dienst. Op verzoek geeft UWV een verklaring af waarin staat dat de werknemer tot deze doelgroep hoort. Valt deze werknemer ook onder 1 van de doelgroepen van de Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten, dan pas je de lagere premiekorting toe van € 2.000 per jaar.

4. De werknemer is 18 jaar of ouder, krijgt geen uitkering of arbeidsondersteuning op grond van de Wet Wajong, heeft door ziekte of handicap problemen gehad bij het volgen van onderwijs, en hij komt binnen 5 jaar na afronding van dat onderwijs bij jou in dienst. Op verzoek geeft UWV een verklaring af waarin staat dat de werknemer tot deze doelgroep hoort. Valt deze werknemer ook onder 1 van de doelgroepen van de Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten, dan pas je de lagere premiekorting toe van € 2.000 per jaar.

5. De werknemer was vóór 29 december 2005 arbeidsgehandicapt op grond van de Wet REA. Voorwaarde is wel dat hij, toen hij in dienst kwam, arbeidsgehandicapte in de zin van de Wet REA was (of was geweest als de Wet REA niet was ingetrokken). Het gaat hier bijvoorbeeld om een werknemer die recht had op een WAO-uitkering of Waz-uitkering toen hij in dienst kwam.

In al deze situaties kun je de premiekorting toepassen vanaf het moment dat de werknemer in dienst komt en zolang hij in dienst is, maar maximaal 3 jaar en uiterlijk tot de maand waarin de werknemer de AOW-leeftijd bereikt.

Let op!
Het kan zijn dat de werkenemer niet heeft verteld dat hij een ziekte of handicap heeft. Als de werknemer 2 maanden bij jou in dienst is, mag je hem hiernaar vragen. De werknemer is dan verplicht om openheid van zaken te geven.

Je hebt een werknemer al in dienst
Als je een werknemer al in dienst hebt, kun je de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer toepassen als de werknemer recht heeft op een WIA-uitkering (een WGA-uitkering of een IVA-uitkering) en hij het werk volledig of deels hervat. In dat geval kun je de premiekorting toepassen zolang de werknemer in dienst is, maar maximaal 1 jaar en uiterlijk tot de maand waarin de werknemer de AOW-leeftijd bereikt.

Je kunt deze premiekorting ook toepassen voor een werknemer die je herplaatst of van wie je de arbeidsplaats hebt aangepast als die werknemer vóór 29 december 2005 arbeidsgehandicapt was op grond van de Wet op de re-integratie arbeidsgehandicapten (Wet REA). Voorwaarde is wel dat de werknemer op het moment van hervatting of aanpassing van de arbeidsplaats een arbeidsgehandicapte in de zin van de Wet REA was (of was geweest als de Wet REA niet was ingetrokken). Je kunt hierbij denken aan werknemers met een volledige of gedeeltelijke WAO- of Waz-uitkering. Je kunt de premiekorting toepassen zolang het dienstverband duurt, maar maximaal 1 jaar.

Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer toepassen
Je hoeft ons geen toestemming te vragen om de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer toe te passen. De premies werknemersverzekeringen waarmee je de premiekorting verrekent, mogen betrekking hebben op andere werknemers dan de werknemer(s) voor wie je recht hebt op de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer.

Je neemt een werknemer opnieuw in dienst na een volledige premiekortingsperiode
Het kan zijn dat je de dienstbetrekking beëindigt van een werknemer voor wie je de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer hebt toegepast voor de maximale periode van een jaar (als je de premiekorting ging toepassen toen je de werknemer al in dienst had) of voor de maximale periode van 3 jaar (als je de premiekorting ging toepassen toen je de werknemer in dienst nam). Als je deze werknemer binnen 1, respectievelijk 3 jaar na afloop van de premiekortingsperiode opnieuw in dienst neemt, mag je de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer niet meer toepassen voor deze werknemer.

Je neemt een werknemer opnieuw in dienst na een onvolledige premiekortingsperiode
Een onderbreking van het dienstverband tijdens een lopende premiekortingsperiode kan gevolgen hebben voor de periode waarin je de premiekorting mag toepassen. Die gevolgen zijn afhankelijk van de duur van de onderbreking.
Als het dienstverband minder dan 3 maanden is onderbroken, ga je ervan uit dat de dienstbetrekking niet is onderbroken. Je telt de premiekortingsperioden voor en na de onderbreking bij elkaar op totdat je de premiekorting 1 jaar (als je de premiekorting ging toepassen toen je de werknemer al in dienst had) of 3 jaar (als je de premiekorting ging toepassen toen je de werknemer in dienst nam) hebt toegepast.
Als het dienstverband 3 maanden of meer is onderbroken, maar niet langer dan 3 jaar, wordt de premiekortingsperiode niet verlengd. Deze blijft maximaal een jaar (als je de premiekorting ging toepassen toen je de werknemer al in dienst had) of 3 jaar (als je de premiekorting ging toepassen toen je de werknemer in dienst nam). In de periode waarin het dienstverband is onderbroken, mag je de premiekorting niet toepassen.
Als het dienstverband langer dan 3 jaar is onderbroken en de ex-werknemer opnieuw bij jou in dienst treedt, gaat een nieuwe premiekortingsperiode van 3 jaar in als je aan de voorwaarden voldoet op het moment waarop de werknemer in dienst treedt.

Je neemt een onderneming over
Als je een onderneming volledig of deels overneemt, gaan er misschien werknemers naar jou over voor wie de oude werkgever de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer toepaste. Je kunt dan de premiekorting voor de resterende periode overnemen. Van een overname van een onderneming is sprake bij een fusie of splitsing, maar bijvoorbeeld ook bij het inbrengen van een eenmanszaak of vennootschap onder firma in een bv. Er is geen sprake van overname van een onderneming in geval van een faillissement. Je moet dan bepalen of je voor de werknemers van de failliete onderneming recht hebt op premiekorting.

Meer informatie
Meer informatie over de voorwaarden, de hoogte en de verrekening van de mobiliteitsbonus vind je op www.ondernemersplein.nl  

Meer informatie kun je ook vinden op de website van de belastingdienst. 

Hoe kun je de premiekorting toepassen?
Je past de premiekorting zelf toe bij de aangifte loonheffingen.