ANBI en giften/legaten/donaties

Zuidwester is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit staat ook op de website van de Belastingdienst, onder nummer 802409210. Dit noem je een RSIN-nummer.

ANBI heeft voordelen voor de belasting. Bijvoorbeeld bij een schenking. De belangrijkste voordelen zijn:

  • Zuidwester hoeft geen schenk- of erfbelasting te betalen. En ook geen BTW. De hele schenking komt zo ten goede aan het gewenste doel.
  • Als donateur mag je jouw gift aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting binnen de geldende regels.

Meer weten over de belasting en schenken? Kijk op www.belastingdienst.nl.

Bekijk ook ons ANBI-profiel.

Over Zuidwester

Meerjarenstrategie in het kort

Zuidwester geeft zorg aan mensen met een beperking. Deze mensen hebben een (licht) verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel of stoornis in het autismespectrum. Bij Zuidwester werken 2.000 medewerkers en 600 vrijwilligers. Zij werken iedere dag hard om cliënten ondersteuning te geven. Dat doen ze bijvoorbeeld in het hebben van regie op het eigen leven. Wij helpen hen met wonen, dagbesteding, werk, persoonlijke begeleiding en behandeling. Onze cliënten kunnen jong of wat ouder zijn. Alleen zijn of in een gezin wonen. Heel divers dus! Wij werken in Zuid-Holland, Zeeland en West-Brabant. Dat doen we vanuit onze woningen of bij mensen thuis.

Om richting te geven aan onze werkzaamheden werken we met een meerjarenstrategie. De naam ervan is Koersvast Samenwerken (2021 – 2026). Hieronder staan de hoofdlijnen.

 

Missie  
Zuidwester is er voor mensen met een beperking. Samen zoeken we naar mogelijkheden voor een waardevol leven. Door te helpen met wonen, dagbesteding en werk. En het bieden van individuele begeleiding en behandeling.

 

Visie
Bij het ondersteunen van deze mensen respecteren wij hun individualiteit. Wij stimuleren de mogelijkheden van ieder mens. Gelijkwaardigheid is daarbij erg belangrijk. Ieder mens heeft dromen, verlangens en doelen in zijn leven. Wij helpen daarbij. De hulp van het netwerk van de cliënt is daarbij belangrijk. De omgang tussen cliënten en medewerkers vergroot de kwaliteit van elkaars bestaan. Wij hebben aandacht voor waardevol leven en zinvol werk. Voor de cliënten en voor de medewerkers.

 

Kernwaarden
In ons dagelijks werk en handelswijze staan de volgende kernwaarden centraal:

  • Eigenheid

Wij zijn in ons handelen oprecht en echt. Wij zijn ons bewust van het effect van ons handelen op de ander. We staan voor onze professionaliteit en hebben een onderzoekende houding. We mogen onszelf zijn.

  • Gastvrij

Wij hebben aandacht en respect voor de ander. Je bent altijd welkom. Hartelijkheid en warmte vormen de basis voor ons dagelijks handelen.

  • Samen

Wij werken met de ander aan een gemeenschappelijk resultaat. Een ieder draagt vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid daaraan bij.

 

Ambities

In het huidige beleidsplan hebben we de volgende ambities benoemd:

  1. Zuidwester biedt mensen persoonsgerichte zorg en hulp. De ondersteuningsvraag is het vertrekpunt. We verbeteren continu de kwaliteit van onze zorg.
  2. Zuidwester is een aantrekkelijke werkgever. Waar vakbekwame medewerkers zich gewaardeerd en gezien voelen en kansen krijgen om te blijven leren en ontwikkelen. We doen recht aan ieders deskundigheid. We zoeken samen naar een gezonde balans tussen de belangen van de medewerker en de organisatie.
  3. Wij zijn een duurzame organisatie, die toekomstbestendig is. We verduurzamen op energie, goederenverbruik, mobiliteit en vastgoed. Duurzaam staat ook voor financieel gezond. Flexibel inspelen op de vraag vanuit mensen die bij ons wonen en medewerkers en efficiënt inrichten en organiseren. We organiseren op dezelfde wijze waar mogelijk en bieden maatwerk waar nodig. We streven continu naar verbeteringen en willen graag vernieuwen.
  4. We nemen initiatieven om in te spelen op ontwikkelingen in onze omgeving. We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat doen we door samen met anderen een bijdrage te leveren aan maatschappelijke vraagstukken. We nemen positie in ten opzichte van onze omgeving.

Bestuur 

De dagelijkse leiding van Zuidwester is in handen van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het werk van de Raad van Bestuur. De leden van beide raden ontvangen een honorering. Deze past bij de daarvoor bedoelde wet- en regelgeving. Dit zijn de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). En de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector. De beloningen van deze leden zijn te zien in de jaarcijfers.

De salarissen van de medewerkers van Zuidwester zijn bepaald in de CAO Gehandicaptenzorg.

Jaarbericht en Kwaliteitsrapport 2021

In het jaarbericht van 2021 lees je wat we hebben gedaan in 2021 en wat we willen doen in 2022.

Inspirerende verhalen

"Het zijn geweldige cliënten, waar je veel meer mee kunt bereiken dan we soms denken."
Ondersteunend medewerker wonen

Lees verhaal