ANBI en giften/legaten/donaties

Zuidwester is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit staat ook op de website van de Belastingdienst, onder nummer 802409210. Dit noem je een RSIN-nummer.

ANBI heeft voordelen voor de belasting. Bijvoorbeeld bij een schenking. De belangrijkste voordelen zijn:

  • Zuidwester hoeft geen schenk- of erfbelasting te betalen. En ook geen BTW. De hele schenking komt zo ten goede aan het gewenste doel.
  • Als donateur mag je jouw gift aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting binnen de geldende regels.

Meer weten over de belasting en schenken? Kijk op www.belastingdienst.nl.

Bekijk ook ons ANBI-profiel.

Bestuur 

De dagelijkse leiding van Zuidwester is in handen van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het werk van de Raad van Bestuur. De leden van beide raden ontvangen een honorering. Deze past bij de daarvoor bedoelde wet- en regelgeving. Dit zijn de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). En de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector. De beloningen van deze leden zijn te zien in de jaarcijfers.

De salarissen van de medewerkers van Zuidwester zijn bepaald in de CAO Gehandicaptenzorg.

Jaarbericht 2022

In het jaarbericht van 2022 lees je wat we hebben gedaan in 2022 en wat we willen doen in 2023.

Inspirerende verhalen

“In dit beroep krijg je zoveel terug!”
Flexmedewerker dagbesteding

Lees verhaal