Wetenschappelijk onderzoek

Binnen Zuidwester vinden we het belangrijk om onderzoek te doen met als uiteindelijk doel bijdragen aan onze visie ‘Waardevol leven en Zinvol werk’ voor de cliënt. Naast dit interne belang willen we als organisatie ook bijdragen aan kennisvermeerdering en het kunnen doen van algemeen geldende uitspraken voor onze sector, de gehandicaptenzorg. Onderzoek is een middel om bepaalde zaken in de organisatie (of daarbuiten) te begrijpen en om verbeteringen aan te brengen in de praktijk. Dit sluit aan bij het lerend verbeteren wat we binnen Zuidwester hoog in het vaandel hebben staan. Voor dit doel is sinds 2015 het Platform Wetenschappelijk Onderzoek actief om (wetenschappelijk) onderzoek binnen Zuidwester te bevorderen.

Platform wetenschappelijk onderzoek

Het Platform Wetenschappelijk Onderzoek is sinds 2015 actief en is begin 2021 organisatorisch gepositioneerd binnen de afdeling kwaliteit.

Naast kwaliteit is er binnen het platform vertegenwoordiging vanuit de cliëntenraad, gedragsdeskundigen, manager expertisecentrum, een AVG-arts en leren & ontwikkelen. Het heeft als doel om (wetenschappelijk) onderzoek binnen Zuidwester te bevorderen, waarmee de kenniscyclus van ontwikkelen, verspreiden, evalueren en nieuwe vragen stellen doorlopen kan worden. 
Een goede aansluiting bij de ontwikkelingen binnen Zuidwester is cruciaal om deze kenniscyclus te bevorderen. Dit houdt in: op basis van verzamelde kennis beleid ontwikkelen en bijstellen, maar ook andersom waarbij op basis van beleid aanvullende kennisvragen worden gesteld. Het platform zit elke twee maanden samen om de lopende onderzoeken binnen Zuidwester te bespreken en nieuwe/mogelijke kennisvragen. 
 

 

Inspirerende verhalen

“De zorg is het voor mij!”
Medewerker Dagbesteding

Lees verhaal